русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Мљселман яшьлђре арасында социологик тикшеренњлђр њткђрелђ

27.06.2008

 

Мљселман яшьлђренећ иќтимагый тормышка керткђн љлеше арта бара. Бу књренеш фђнни яктан љйрђнњне сорый, - дип белдерде ТР Фђннђр академиясе Тарих институтыныћ Ислам белеме бњлеге белгече Роза Нуруллина Татарстанныћ Спасс районында узган икенче бљтенроссия мљселман яшьлђре фестивале вакытында.
Татарстан м
өселманнары Диния Нәзарәте, Россия татарлары милли мәдәни мохтәрияте, Россия Ислам университеты, “Идел” яшьләр үзәге оештырган әлеге җыенга Россиянең 18 төбәгеннән 70ләп мљселман килгән иде. Башкортстан, Мәскәү өлкәсе, Салехард, Чиләбе, Новосибирски, Екатеринбург, Мордовия, Түбән Новгород, Удмуртия, Рязань өлкәсе, Ульян, Ярославль, Чуашстан, Мари Иле, Татарстан районнарыннан килгән вәкилләр бу атна дђвамында “Болгар” музей-ядкарьлегендђ ял итђ џђм фикер алыша.

Социологик тикшерњгђ килгђндђ, Ислам белеме бњлеге ел дђвамында республиканыћ мљселман уку йортларында белем алучы шђкертлђр арасында фђнни љйрђнњ алып барган. Ќыенда катнашучылар да ђлеге фђнни тикшеренњдђ катнашты, институт тђкъдим иткђн сиксђнгђ якын сорауга ќавап бирде. Анда яшьлђрнећ ислам дине кыйммђтлђрен кайчан аћлавы, ђти-ђнилђренећ нинди диндђ булуы, аларныћ чолганышындагы кешелђр џђм дусларыныћ дингђ карашы, мљселман яки мљслимђнећ теге яки бу проблемага карашы џђм башка сораулар бирелгђн иде.
Роза Нуруллина яшьлђр белђн очрашу вакытында шђкертлђр арасында уздырылган социологик тикшеренњлђрнећ якынча нђтиќђлђре белђн таныштырды. Аныћ сњзлђренчђ, сораштыруда 7 уку йортыннан 376 кеше катнашкан. Аларныћ яртысы – Россия ислам университетыннан, калган шђкертлђр - Казан џђм башка шђџђрлђрнећ мђдрђсђлђреннђн. Социологик тикшеренњдђ катнашучыларныћ књпчелеге – ир затлары. Аларныћ яше 14 яшьтђн алып 23 яшь арасында тирбђлђ.
Бу яшьлђрнећ 82 проценты – татарлар. Алар Россия џђм якын чит иллђрдђн килгђн. Шђкертлђрнећ 48 проценты даими рђвештђ Татарстанда яши.
Билгеле булганча, Татарстандагы уку йортлары њз эшчђнлеклђрен кљчђйтђ бара. “Безне ић шатландырганы шул булды: шђкертлђрнећ 70 проценты тулы гаилђдђ тђрбиялђнгђн, шул ук вакытта аларныћ яртысы – књпбалалы гаилђлђрдђн”, - дип хђбђр итте Р.Нуруллина.
Сораштыруда катнашкан яшьлђрнећ гаилђлђрендђ акча ић кирђк нђрсђлђргђ генђ ќитђ дип књрсђтелгђн. Аларныћ 70 проценты аз тђэмин ителгђн гаилђлђрдђ њскђн. Шђкертлђрнећ аталары - эшчелђр, авыл хезмђтчђннђре. Ќитешле гаилђдђ њскђннђрнеке – ќитђкчелђр џђм эшмђкђрлђр. Ђнилђргђ килгђндђ, аларныћ дњрттђн бере – хуќабикђлђр џђм авыл хезмђтчђннђре.
“Ата-аналарныћ яртысы урта белемгђ ия. Шулай ук урта махсус џљнђри белем алганнары да бар. Югары белем алучылар 18-19 процентны тђшкил итђ”, - дип белдерђ тикшерњчелђр.
Икенче блок сораулар кешенећ мљселман буларак формалашуына алып килгђн факторларны ачыклауга корылган. Дингђ алып килњчелђр арасында ата-аналар (27 процент), калган туганнары (18, 5 процент) бар. Књпчелек сораштырылучылар ата-аналарын мљселманнар дип саный. Ђмма аларныћ 31 проценты гына динне тулысынча тота. Калганнар њз бурычын љлешчђ њти яки бљтенлђй њтђми. Шулай булуга карамастан, ата-аналарныћ балаларга йогынтысы зур булып кала.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.