русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Татарстанда II Мљселман яшьлђре фестивале уздырыла

17.06.2008

23 июньдђ Кол Шђриф мђчетендђ II Мљселман яшьлђре фестиваленећ тантаналы ачылышы була. Бу хакта  “Татмедиа” агентлыгында узган матбугат конференциясендђ ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре советы рђисе Ренат Вђлиуллин, Татарстан мљфтиенећ дђњлђт учреждениелђре белђн эшлђњ буенча урынбасары Вђлиулла Ягъкуб, Россия Ислам университеты ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшин џђм “Идел” яшьлђр њзђге директоры Милђњшђ Шђрапова сљйлђде.
Тљп љлеше борынгы Болгарда узачак фестивальдђ Россиянећ 20 тљбђгеннђн 100гђ якын кеше катнашыр дип кљтелђ. Моннан тыш, оештыручыларныћ сњзлђренђ караганда, Татарстанга Ислам конференциясе оешмасыныћ яшьлђр форумы вђкиллђре дђ килергђ тиеш. “Беренче тапкыр фестиваль Татар яшьлђре кљннђре кысаларында узды, џђм без мљселман яшьлђре белђн дљньявиларын берлђштерергђ тырыштык. Бик кызык булды, ђлбђттђ, ђмма боларныћ аерым чаралар булырга тиешлеген аћладык. Чљнки Исламга килњче кешелђрне кызыксындырган бик књп сораулар бар”, - дип билгелђп њтте Милђњшђ Шђрапова.
Аныћ сњзлђренђ караганда, фестивальнећ тљп максаты – яшь мљселманнар љчен актуаль булган иќтимагый проблемаларны бергђлђп хђл итњ љчен Россия Федерациясе тљбђклђренећ џђм чит иллђрнећ мљселман яшьлђрен берлђштерњ. Фестивальнећ агымдагы бурычлары – Россия џђм БДБ тљбђклђрендђ мљселман яшьлђр оешмаларына методик џђм гамђли ярдђм књрсђтњ, мондый берлђшмђлђрнећ эшчђнлек моделен сынау, гамђли тђќрибђ алмашу.
“Фестиваль иќади мђктђп формасында узачак џђм анда џђр кеше њзен борчыган сорауларга ќавап табачак. Фестивальнећ программасы бай эчтђлекле, ул тљрледђн-тљрле мђсьђлђлђргђ кагылачак. Ђйтик, Исламда бизнес, догаларны дљрес уку. Џђр љлкђдђ белгечлђребез булачак”, - дип хђбђр итте Милђњшђ Шђрапова.
Фестиваль программасында – семинарлар џђм “тњгђрђк љстђллђр” уздыру, галимнђр, дини џђм ќђмђгать эшлеклелђре белђн очрашу, экскурсиялђр. Моннан тыш, џђр кљнне вокал џђм дин дђреслђре уздыры
лыр дип кљтелђ. Мђдђни программага Коръђн укучылар бђйгесе, фильмнар карау, викторина џђм спорт ярышлары да кергђн. Ђлеге чараларны Россия Ислам университетында њткђрњ ниятлђнђ.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.