русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Казанда Ислам њсеш банкыныћ инвестиция конференциясе эшли

10.06.2008

 Бњген Казанда Ислам њсеш банкыныћ Халыкара инвестиция конференциясе ачылды.
Татарстан башкаласында ђлеге финанс учреждениесенећ инвестиция конференциясен уздыру хакында
њткђн елныћ май аенда Ауропа Њсеш џђм реконструкция банкыныћ Казанда узган еллык ќыелышы кысаларында,  ТР Президенты Минтимер Шђймиев белђн Ислам Њсеш банкы президенты Ђхмђт Мљхђммђт Али очрашуы вакытында килешенгђн иде. Банкныћ мондый масштаблы чараныћ Ислам Конференциясе оешмасына кермђгђн иллђрдђ ђле беренче генђ оештыруы.
Ислам њсеш банкы – хљкњмђтара кредит оешмасы. Аныћ шартлары буенча, банк Ислам конференциясе оешмасына кергђн иллђр икътисадына гына туры инвестициялђр сала ала. Конференцияне Казанда уздыруныћ максаты – ислам капиталы булган чит ил инвесторларын безнећ проектларга ќђлеп итњ. Ислам банкы белђн алдан килешњлђр буенча, Татарстаннан тљрле љлкђлђргђ караган 103 проект ђлеге финанс учреждениесе каравына ќибђрелгђн булган. Алар икътисадныћ 7 тармагына – сђнђгать, сђламђтлек саклау, тљзелеш, транспорт, юл хуќалыгы, энергетика, авыл хуќалыгына карый. Ярты ел дђвамында љйрђнгђннђн соћ, Ислам банкы бу проектларны Ислам Конференциясе оешмасы иллђре каравына юллаган. Казандагы инвестиция форумында катнашучы 100 дђн артык чит ил компаниясе вђкиллђре барысы да Татарстан проектларына кызыксыну белдергђн кешелђр. Алар  Татарстан вђкиллђре бел
ђн шушы  очрашулар вакытында ике як љчен дђ мљџим булган проектлар хакында конкрет сљйлђшњлђр алып барырга ќыена. Бу очрашуларда шулай ук сђњдђ мљнђсђбђтлђрен њстерњ, уртак проектларда катнашу мљмкинлеклђре дђ каралачак.
Ислам иллђре бизнесменнары катнашындагы адреслы очрашулардан тыш, инвестиция конференциясендђ тагын 2 тљп вакыйга игътибар њзђгендђ булачак. Бњген «Корстон»да узачак пленар утырышта инвесторларга Татарстанныћ икътисади потенциалы
тђкъдим ителђчђк. Аерым юнђлешлђргђ килгђндђ, «Алабуга» МИЗ, «Химград технополисы, «Идея» технопаркы, республиканыћ тљзелеш, транспорт џђм юл хуќалыгы комплексына караган проектлар, Казан, Чаллы шђџђрлђренећ мљмкинлеклђре, аерым предприятиелђр мисалында республиканыћ нефть химиясе комплексы белђн тирђнтен таныштыру књздђ тотыла. Чит ил компаниялђре ќитђкчелђре Татарстан њсешендђге перспектив юнђлешлђр белђн предприятиелђр тђкъдим ителгђн књргђзмђдђ дђ таныша алачак. «Корстон» да Татарстан предприятиелђре турында сљйлђњче 230 кв. метр мђйданда стенд ђзерлђнгђн.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.