русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Казанда Ислам финансларына багышланган халыкара семинар њткђрелђ

29.05.2008

5-6 июнь кљннђрендђ Россия Ислам университетында “Ислам финанслары — банкинг џђм иминиятлђштерњ” (“Исламские финансы – банкинг и страхование”) дип исемлђнгђн I Халыкара семинар узачак.
Мђгълњм булганча, ђлеге семинар, Ислам
Њсеше банкы белђн берлектђ, 9-12 июнь кљннђрендђ Казанда њткђрелђчђк Халыкара Инвестициялђр конференциясе алдыннан оештырыла. Ул Татарстан белђн Ислам Њсеше банкы арасындагы њзара аћлашу турында имзаланган Меморандум кысаларында бара.
Финанс оешмаларын џђм дђњлђт хезмђткђрлђрен Ислам финанславы принциплары белђн таныштыруны максат итеп куйган ќыенда Согуд Гарђбстаны, Малайзия, Босния џђм Герцеговинадан, шулай ук Россиядђн галимнђр катнашачак. Алар “Ислам финансы нигезлђре”, “Ислам капитал базары”, “Такафул — Ислам иминиятлђштерње”, “Ислам књчемсез милке фонды концепциясе џђм аны куллану”, “Кљнчыгыш Ауропада Ислам банкы моделе”, “Россиядђ Ислам банклары: проблемалары џђм перспективалары”, “Россиядђ Ислам иминиятлђштерње: проблемалар џђм перспективалар” дигђн темаларга фикер алыша
лар кљтелђ.

 Семинар Ислам тикшеренњ џђм укыту институты, Россия Ислам университеты џђм “Линова инновацион финанс компаниясе белђн берлектђ оештырыла.

                                                         “Татар-информ”, Рђсилђ Кђримова


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.