русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

“Фалнамђ” китабына кагылышлы Казыят карары

26.05.2008

Коръђндђ, “Мђидђ” сњрђсенећ 90 аятендђ ђйтелгђнчђ: “Ђй, сез, иман китергђн бђндђлђр! Аракы эчњ, отыш уеннары, потларга табыну, юраулар – шђйтан гамђленнђн булган, пычрак эшлђрдер. Бђс алардан сакланыгыз, ерак торыгыз! Шаять, сез котылуга, ќићњгђ ирешерсез”.

Моннан тыш, Аллаџы Тђгалђ ђлеге сњрђнећ 3 аятендђ укта багуны да тыйды. Исламга кадђрге чорда, мђќњсилеккђ табынган халыклар арасында  књп тљрле багу, фал кылулар булган. Мисал љчен, гарђплђрдђ ул – љч тљрле укта багу. Ул болай алып барылган: бер укныћ њткен йљзенђ “Ђйе” сњзе, икенчесенећ очына  - “Юк” сњзе язылган, љченче укны исђ язусыз калдырганнар. Нинди дђ булса мљџим эш, гамђл (љйлђнешњ, сђфђр џ.б.) башкарыр алдыннан алар шул укларны сайлап алалар. Шул рђвешле, ђгђр “Ђйе” сњзе язылган ук туры килсђ, алар љйлђнешкђннђр яки сђфђргђ чыкканнар, ђ инде “Юк” сњзле ук туры килсђ, уйлаган эшлђрен башламаганнар, бернинди дђ язусыз ук элђксђ, эшне яћадан башлый торган булганнар.

Багуныћ икенче алымы: кая да булса сђфђргђ кузгалыр алдыннан читлектђге бер кошны иреккђ чыгаралар. Кош кай тарафка очса, сђфђр-сђяхђтнећ алдагы язмышы да шућа бђйле була. Ђгђр кош ућ якка очса, сђфђргђ кузгалалар, сулга очса – юлга чыкмыйлар. Аллаџ мондый багуларныћ барысын да “кабахђтлек”(ђшђкелек) дип атый, ягъни Аллаџыга ышанасы урынга, алар кешелђр тарафыннан очраклы хђрђкђтлђргђ ышаналар.

  Кызганычка каршы, фал, багуныћ яћа алымнары барлыкка килде џђм алары тагын да оятсызрак, бу, имеш Коръђн аятьлђрендђ багу. Ђлеге китапныћ авторы кайбер аятьлђрне “Ђйе” сњзле укка, башкаларын “Юк” сњзле укка керткђн, ђ љченче аятьлђрне исђ бљтенлђй буш калдырган.

“Фалнамђ” китабы исламга кадђрге багу принципларына нигезлђнгђн, анда кеше,  ђлеге китапта китерелгђн нинди дђ булса аятькђ ић элек бармагы белђн тљртеп књрсђтђ (ђлбђттђ, аятьнећ мђгънђсен белми ул), аннан соћ шушы аятьлђрнећ мђгънђсен карый. Автор ул аятьлђрдђ билгелђнгђн эшне башкару кирђкме, ђллђ тњгелме икђнлегенђ њзлегеннђн чыгарып књрсђтмђлђр бирђ,

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ 2008 елныћ 12 нче  маенда узган казыйлар Советында нигезсез фикерлђњгђ корылган бу китабы сафсата дип билгелђнде, ягъни ул тњбђндђге пунктлар буенча ислам принципларына каршы килђ:

1. Књпаллалыларныћ багуларына охшарга тырышу;

2. Њзенчђ аћлату љчен  беркемгђ дђ хокук бирелмђгђн Коръђн аятьлђренећ чын асыл-мђгънђсенђ илтифатсыз карау. Аллаџ Илчесе шул хакта ђйткђнчђ: “Кем үз фикеренә нигезләнеп Коръђнне тафсир кыла, шул көферлеккә төшә”.

Югарыда  ђйтелгђн, бђян ителгђннђр сђбђпле, ТР Диния нђзарђте Казыйлар Советы мондый карарга килде:  китапны сату яки тарату, бозыклыкны таратуга тић, чљнки бу зур гљнаџ булып тора.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.