русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Татарстан мљфтие Госман хђзрђт Исхакый Нурлат районында булды

23.05.2008

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Госман хђзрђт Исхакый кичђ Нурлат районында булды џђм анда муниципаль берђмлек башлыгы Наил Шђрђпов белђн очрашты.

Район башлыгы белђн ђћгђмђдђн  соћ Нурлатныћ Њзђк мђчетендђ имамнар утырышы њтте. Кљн тђртибендђ тљп мђсьђлђ – районныћ яћа мљхтђсибен сайлау. Татарстан мљфтие биредђ 90 нчы еллардан бирле имам-мљхтђсиб  булып торган Зђкиулла хђзрђт Ђхмђтшинныћ њтенечен канђгатьлђндереп, аны эшеннђн азат итте џђм бу вазифага Таџир хђзрђт Ђњхђдиев сайланды. Зђкиулла хђзрђткђ быел 82 яшь тулды.

Утырышта шулай ук мђхђллђлђрнећ эшчђнлеге, рухи-ђхлакый яћарыш, мђчетлђр каршында ќђйге чорда балаларныћ ялын файдалы оештыру мђсьђлђлђре дђ каралды. Соћыннан мљфти џђм хакимият башлыгы Нурлатта тљзелеп килњче  мђдрђсђне карадылар.

Нурлат районында мљселманнарныћ 39 мђхђллђсе бар џђм анда 40 имам эшлђп килђ.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела





©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.