русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Мђдрђсђ студентлары умартачылык белгечлеге буенча практика њтђ

03.05.2008

Ислам кабул ителњнећ 1000 еллыгы исемендђге Казан югары мљселман мђдрђсђсе шђкертлђренећ  май башыннан умартачылык белгечлеге буенча еллык практикалары башланды. Љченче курста укучы 9 студент Югары Ослан районыныћ Никольское авылындагы умарталыкта ђлеге белгечлек буенча алган белемнђрен практикада кулланып караячак. Практика тђмамланып,  имтиханнар ућышлы тапшырылганнан соћ шђкертлђр башлангыч џљнђри белем турында дђњлђти дипломнар џђм “љченче разрядлы умартачы“ квалификациясен алачак.

Шулай итеп,  мђдрђсђдђ укучыларга югары дђрђќђдђге дини белем алу белђн бергђ,  бушлай эшче белгечлеген њзлђштерњ мљмкинлеге дђ тудырыла. Умартачы белгечлегеннђн  тыш, мђдрђсђдђ шђкертлђр “С” категориясе буенча автотранспорт йљртњче џљнђренђ дђ укый ала.

Мђдрђсђдђ мондый дђреслђр  2005 елныћ сентябреннђн алып барыла. Ул вакытта мђдрђсђ базасында КамаТамагы районындагы 86 нчы санлы џљнђри училищеныћ филиалы ачылган иде.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.