русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Ислам мђдђниятын, фђне џђм мђгарифен яклау Фонды башкарма директоры Татарстан Диния нђзарђтендђ булды

03.05.2008

Казанга ике кљнлек сђфђре вакытында,  Ислам мђдђниятын, фђне џђм мђгарифен яклау Фонды башкарма директоры Н.И.Тупицын Татарстан Диния нђзарђтендђ дђ булды. Республика мљселманнары Диния нђзарђте Аппараты  белђн очрашу барышында, ђлеге фонд белђн хезмђттђшлек џђм Диния нђзарђте њткђрђчђк кайбер чараларга фонд тарафыннан грантлар бњлеп бирњ хакында сњз барды. Шулай ук мљселман дини оешмаларына фонд тарафыннан књрсђтелгђн ярдђм мђсьђлђсе дђ каралды. Сњз ућаеннан, 2007 елда Фонд шундый оешмаларны яклау буенча 124 килешњ тљзегђн. Быел да андый ярдђм булыр дип кљтелђ.

Ислам мђдђниятын, фђне џђм мђгарифен яклау Фонды быел Татарстан Диния нђзарђте тарафыннан њткђрелђчђк чараларны хуплый. Алар – мљселман яшьлђренећ Икенче корылтае, талантлы мљселман яшьлђре љчен лагерь, Коръђн укучыларныћ Икенче Бљтенроссия конкурсы џђм мљселман ММЧ, нђшриятларыныћ Икенче фестивале.

Очрашудан соћ кунаклар “Мђрќђни” мђчетендђ булды џђм алар ђлеге мђчеткђ бњлеп бирелгђн гранттан  файдалану тђртибе  белђн кызыксындылар.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.