русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Бњген Татарсан Диния нђзарђтендђ V пленум узды

17.04.2008

Пленум кљн тђртибендђ торган  тљп мђсьђлђ, ул  - ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисенећ беренче урынбасары Вђлиулла хђзрђт Ягъкубныћ матбугаттагы чыгышы ућаеннан,  Татарстанныћ Чулман аръягы тљбђгендђ џђм кљньяк-кљнчыгыш районнарында урнашкан ТР мљселманнары Диния нђзарђте мљхтђсибђтлђре ќитђкчелђренећ мљрђќђгате хакында фикер алышу иде. Имамнар Вђлиула хђзрђтне њз фикерлђре љчен халык алдында гафу њтенергђ чакырды џђм аныћ ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисенећ  беренче урынбасары вазифасыннан њз телђге белђн  китњен талђп итте.
Моћа бђйле рђвештђ утырышта Вђлиулла хђзрђт Якупныћ њзенђ, аннары президиумныћ 15 ђгъзасына сњз бирелде, шуннан соћ яшерен тавыш бирњ њткђрелде. Барлыгы 45 имам тавыш бирде, Татарстан мљфтие Госман хђзрђт Исхакый џђм Вђлиулла хђзрђт Якуп, тавыш бирњ хокуклары булса да, битараф калды.

Тавыш бирњ нђтиќђлђре буенча 29 кеше ђлеге мљрђќђгатьне хуплап, 19 кеше – каршы тавыш бирде. Шуныћ нигезендђ, Вђлиулла хђзрђт Ягъкубныћ Татарстан Диния нђзарђте рђисенећ беренче урынбасары, Вакыфлар рђисе вазифаларында эшлђвен Татарстан Диния нђзарђтенећ 2010 елда њтђчђк IV съездына кадђр  вакытлыча туктатып тору турында карар кабул  ителде.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.