русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Татарстан Диния нђзарђте октябрь аенда гарђп каллиграфиясе конкурсын њткђрђ

10.04.2008

Бњген Татарстан мљфтие тарафыннан, агымдагы елныћ октябрендђ гарђп каллиграфиясе конкурсын уздыру турындагы нигезлђмђ расланды. Ђлеге нигезлђмђ белђн танышырга тђкъдим итђбез. Конкурсныћ тљгђл датасы џђм урыны хакында соћрак хђбђр ителђчђк.

 

                                                                 Раслыйм:

                                         Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

                                         Мљфти Госман хђзрђт Исхакый

                                         10 апрель, 2008 ел

 

        Гарђп каллиграфиясе буенча Бљтенроссия конкурсын њткђрњ турында

                                        нигезлђмђ

 

 Конкурс ђлеге сђнгати иќат тљрлелегенђ кић ќђмђгатьчелек џђм хакыкый мљселманнарныћ игътибарын ќђлеп итњ, гарђп язуы џђм аныћ мљмкинлеклђрен, мљселман мђдђнияты казанышларын пропагандалау.

Конкурс љч тљрле категория катнашучылар  арасында барачак:

1.      Профессиональ рђссамнар, бизђњчелђр, дизайнерлар, гарђп теле џђм каллиграфиясе мљгаллимнђре;

2.      Гарђп каллиграфиясе белђн кызыксынучылар;

3.      Балалар.

 

Иќади бђйгене 2008 елныћ октябрендђ Казанда уздыру планлаштырыла.

Оештыру комитеты ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе, мљфти ђмере белђн раслана.

Конкурсныћ эчтђлеге:

1.      Гамђли љлеш:

-          гарђп графикасындагы сњзлђр ярдђмендђ тљрле формалар џђм образлар тудыру;

-          тљрле гарђп язмаларын куллана белњне књрсђтњ;

-          алдан ђзерлђнгђн шамаиллђрне тђкъдим итњ;

-          бирелгђн исемнђр ярдђмендђ тугъралар язу осталыгы;

-          махсус ђзерлђнгђн калђм куллану;

-          каллиграфик композициялђрне тану.

 

2.      Теоретик љлеш:

-          гарђп язуыныћ њсеш этаплары

-          гарђп каллиграфиясен њстерњ

-          гарђп язмаларыныћ(стильлђренећ) тљрлелеге – књпме тљре бар, исемнђре, кулланылыш љлкђлђре турындагы белем;

-          бњген актив кулланылышта булып сакланган гарђп язмаларыныћ тљрлђре;

-          каллиграфиянећ мљџимлеге турында Пђйгамбђр, аныћ кљрђштђшлђре џђм танылган шђхеслђрнећ ђйткђн сњзлђре;

-          гарђп теле џђм язу турында Коръђн аятьлђре.

 

Конкурс кысаларында каллигарфия књргђзмђсе дђ оештырылачак.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.