русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Яшел Њзђндђ - Ризаэддин Фђхретдин эзлђре буйлап

20.03.2008

  Бњген Яшел Њзђндђ татар халкыныћ мђшџњр  мђгърифђтче-галиме, мљфти Ризаэддин Фђхретдиннећ хезмђтлђренђ багышланган фђнни-гамђли конференция њтте. Анда танылган галимнђр, КДУ, РИУ џђм Шиџабетдин Мђрќђни исемендђге Тарих институты профессорлары, шулай ук ќђмђгать эшлеклелђре џђм дин ђџеллђре чыгыш ясады. Књтђрелгђн темалар галимнећ хезмђтлђрен генђ яктыртып калмый, ђ аларныћ бњгенге кљндђ дђ яшь буын љчен актуаль булуын дђлилли. 

Ризаэддин Фђхретдин,  заманында нђкъ менђ шђхесне ђхлакый тђрбиялђњгђ багышлаган књп кенђ хезмђтлђр язган. Ризаэддин Фђхретдиннећ “Тђрбияле хатын” китабына нигезлђнеп, “Хатын-кыз нинди булырга тиеш” дигђн тема буенча Татарстан мљслимђлђре Шурасы рђисе Наилђ ханым Ќиџаншина чыгыш ясады. Наилђ ханымныћ ТР мљселманнары Диния нђзарђтенђ хђбђр итњенчђ, мђшџњр галимнећ хезмђтлђре хђзер тирђнтен љйрђнелђ џђм ђхлак тђрбиясе буенча укытуларны да нђкъ шулар нигезендђ алып бару зарур.

  Конференция Яшел Њзђн Башкарма комитеты тарафыннан, Ризаэддин Фђхретдин мирасына багышланган чаралар кысаларында узды. Атна дђвамында, шулай ук танылган татар мђгърифђтче-галимнећ хезмђтлђрен популярлаштыруга юнђлдерелгђн семинарлар, конкурслар да њткђрелде. 


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.