русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

“Фђнис” мђдрђсђсе укырга чакыра

20.03.2008

  Татарстан Диния нђзарђтенећ Ютазы районы мљхтђсибђте “Фђнис” мђдрђсђсенђ укырга чакыра. Анда 2008 – 2009 уку елына Шђригать џђм Коръђн хафиз (кызлар љчен) факультетларында егет џђм кызларга тулы џђм тулы булмаган урта дини белем бирђчђклђр.

Мђдрђсђ спорт ќиџазлары белђн ќиџазландырылган ућайлы бинада урнашкан. Шђкертлђр исђ барлык ућайлыклары булган йокы корпусында яшиячђклђр. Уку  йортында дини џђм дљньяви фђннђрне тђќрибђле мљгаллимнђр алып бара. Мђдрђсђне ућышлы тђмамлаган егетлђр имам-хатыйп, кызлар исђ – Ислам дине нигезлђрен укытучы белгечлеге алып чыгачак. Уку срогы – 2 ел.

Укырга кергђндђ тњбђндђге документлар сорала:

-          тулы (11 сыйныф) яки тулы булмаган урта белем (8-9) алу турында аттестат;

-          сђламђтлек турында Ф-086 формасындагы медицина белешмђсе;

-          паспортныћ ксерокс аша књчермђсе;

-          3*4 зурлыгындагы љч фоторђсем;

-          гариза;

-          анкета ( анысы мђдрђсђдђ тутырыла)

Кызыксынучылар мондый адрес буенча мљрђќђгать итђ ала: 423950 ТР, Ютазы районы, Уруссу бистђсе, Пушкин урамы, 24 йорт.

Телефоннар: 8 (855993) 2-69-07. Кђрђзле телефон: 89172658738 яки 89274702087


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.