русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Татарстанда экстремизм белђн сугарылган китапларны шашынып юкка чыгару юк

15.03.2008

Россиянећ кайбер гаммђви мђгълњмат чараларында имеш, Татарстанда экстремистик мљселман ђдђбияты дип табылган китапларны књплђп юк итњ бара дигђн мђгълњматны янђ књпертђ башладылар. ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ диндарларныћ барысын да тыелган китапларны утка ягарга чакыруына аеруча басым ясала. “Татар-информ” агентлыгы хђбђрчесе моћа аћлатма бирњен сорап Татарстан мљфтиенећ беренче урынбасары Вђлиулла хђзрђт Якуповка мљрђќђгать итте.
“Хђзерге вакытта бездђ тыелган китапларны утка ягулары турында бернинди мђгълњмат та юк, - дип ассызыклады Вђлиулла хђзрђт џђм мондый мђгълњматныћ каян барлыкка килњенђ ачыклык кертте. – Тыелган китапларныћ ђлеге исемлеге дљнья књргђннђн соћ, диндарлар безгђ хђзер нишлђргђ дигђн сорау белђн мљрђќђгать итђ башлады. Њз чиратында без ђлеге сорауны Татарстан прокурорына бирдек, ни љчен дигђндђ, экстремистик дип табылган китапларны саклаган џђм тараткан љчен ќинаять ќђзасы каралган. Кафил Ђмиров хокукый практикада мондый хђлдђ конкрет нинди гамђллђр кылырга икђнлеге књрсђтелмђгђн дип ассызыклады, ђмма гамђлдђн чыгарганнан соћ утта яндырылучы иске ќинаять эшлђрен юкка чыгаруга бђйле мисал китерде. ТР мљселманнары Диния нђзарђте ђдђбиятны юкка чыгару белђн беркайчан да шљгыльлђнмђде, бездђ мондый нђрсђ юк. Ђмма Татарстан мљселманнарын тискђре нђтиќђлђрдђн саклап калу љчен, без аларга бу исемлек турында мђчетлђр џђм мђдрђсђлђр аша хђбђр итђргђ тырыштык. Шулай ук без ђйтеп бетермђгђн сњзлђр булмасын љчен прокурор белђн язышкан хатларны бастырып чыгардык, ђлеге тема буенча “тњгђрђк љстђл” њткђрдек”.
Мђсьђлђнећ асылына тукталып, Вђлиулла хђзрђт экстремизм белђн сугарылган ђдђбият исемлеге дђњлђт тарафыннан формалаштырыла дип ассызыклады. “Њз илемнећ гражданины буларак мин мондый исемлек булырга тиеш дип саныйм, чљнки шул ук исемлектђ 101 басманыћ 54е мљселман китаплары дип табылган. Њз чиратында аларныћ 21е – Хизб ут-Тђхрир экстремистик оешмасыныћ хђлифђт тљзњгђ чакыручы брошюралары. 19 чыганак – ваџџабит-сђлђфит юнђлешендђ. Безнећ тљрек тђгълиматчысы Сђед Нурсиныћ тыелган дип табылган 14 китабы буенча књп кенђ сораулар бар. Ђмма калган чыганаклар дљрестђн дђ кљчлђњгђ, миллђтара џђм конфессияара ызгыш китереп чыгарырга чакыра, дђњлђтчелегебезгђ куркыныч тудыра. Мин аларны Адольф Гитлерныћ «Mein Kampf» китабы белђн чагыштырыр идем. Мондый китаплар дљнья књрергђ тиеш тњгел”, - ди ул.
Шул ук вакытта, аныћ фикеренчђ, “кара” исемлеклђр формалаштыруныћ процессуаль ягын камиллђштерергђ кирђк. “Тыелган ђдђбият исемлеген формалаштыру практикасы књрсђткђнчђ, телђсђ кайсы район суды профессиональ экспертизадан башка гына телђсђ нинди мљселман басмасын тыелган дип таба ала. Бу бездђ књп кенђ сораулар џђм курку уята”, - ди Вђлиулла хђзрђт.
Ахырдан Вђлиулла хђзрђт Якупов Россия мљселманнарыныћ ислам турында њзлђренећ яхшы џђм бай эчтђлекле китаплары булуын искђртте џђм янђ Татарстанда экстремизм белђн сугарылган китапларны шашынып юкка чыгару юк дип ассызыклады. Аныћ фикеренчђ, матбугатта шау-шуны “моныћ белђн шикле авторитет казанырга телђњче мљфтилђр” књтђрђ.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.