русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Мљселманнар тормышында тагын бер тарихи вакыйга – Беренче спартакиада ачылды

15.03.2008

Бњген башкала “Баскет-холл”ыныћ Кече залында, Казан мљселман яшьлђренећ Беренче спартакиадасы ачылды.

Спорт бђйгесенећ ђлеге тантаналы ачылышында спартакиадада катнашучыларны сђламлђп, Казан Башкарма комитетыныћ физик культура џђм спорт комитеты рђисе урынбасары Сергей Озеров, мљселман яшьлђре арасында 7 спорт тљре буенча њтђчђк мондый ярышларныћ ђле тђњге тапкыр оештырылуын искђртте. Сњз ућаеннан ул, спартакиаданыћ ислам дине кануннары буенча барачагын, киемнђр дђ шђригать кушкан талђплђргђ туры килњне ассызыклап узды. Казан шђџђренећ Баш мљхтђсибе Мансур хђзрђт Ќђлђлетдинов исђ, мондый чараныћ мљселманнар тормышында тарихи вакыйга булуын билгелђп њтђ. “Безнећ мљселман яшьлђребез шушы ярышларда катнашып, матур ќићњлђр яулап, њзлђренећ рухи ныклыгын гына тњгел, ђ ќисми яктан да кљчле булуларын танытырлар. Ућышлар телик аларга џђм монда ќићњ яулаучылар Универсиадалар џђм хђтта Олимпия уеннарында да катнаша алырлар дигђн телђктђ калыйк. Гадел ќићњлђр телим”, - диде Мансур хђзрђт. Џђм ул ђлеге Спартакиаданы уздыруга телђктђшлек, матди ярдђм књрсђткђн Казан мэриясенђ, барлык имам-мљхтђсиблђргђ, оештыручыларга рђхмђт сњзлђрен дђ ќиткерде.

Казан мљселман яшьлђренећ Беренче спартакиадасы Коръђн уку белђн башланып китте. Аны Россия Ислам университеты шђкерте, коръђн-хафиз Мљхђммђтђмин Даутов башкарды. Аннан соћ спартакиадада катнашучыларныћ парады њтте. Ярышларда Казан шђџђренећ “Гадел”, “Шамил”, “Ризван”, “Борнай”, “Кабан арты”, “Нурулла”, “Ђнилђр”, “Кол Шђриф”, “Хозђйфђ”, “Сљлђйман”, “Мђрќђни” мђчетлђреннђн, Казан мљхтђсибђте, Татарстан Диния нђзарђте, Россия Ислам университеты, Ислам кабул ителњнећ 1000 еллыгы исемендђге, шулай ук “Мљхђммђдия” мђдрђсђлђре, Казан ислам кљллияте шђкертлђреннђн торган командалар чыгыш ясаячак.

Татарстанныћ атказанган артистлары Шамил Ђхмђтќђнов, Мићгол Галиев, Рљстђм Закировларныћ моћлы татар халык ќырларын башкарулары, балалар бию коллективларыныћ, танылган баянчы Ринат Вђлиевныћ чыгышлары Спартакиадага бђйрђм рухы љстђде. Ђ 4 яшьлек Сђидђ Мљхђммђтќанованыћ њзенчђлекле тавыш белђн башкарган ќырын ярышка килњчелђр џђм тамашачылар тын да алмый тыћлады.

Ислам кануннары нигезендђ, намаз вакытлары кергђч, мљселманнар шунда ук гыйбадђт тђ кылды. Залныћ холлында исђ тљрле књргђзмђлђр оештырылган. Анда књп кенђ шамаиллђр џђм тугъралар авторы, танылган рђссам-каллиграфист Владимир Поповныћ хезмђтлђре урын ала. Биредђ шулай ук Казандагы берничђ мљселман кибетлђре продукциялђре – милли киемнђр, ђдђбият, атрибутикалар сатылды. Хђлђл ризыклардан торган буфет эшлђде.
Спартакиаданыћ беренче кљнендђ мљселман яшьлђре арасында татарча кљрђш бђйгесенђ дђ старт бирелде.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.