русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Россия Ислам университеты кызлары фестивальдђ беренчелекне алды

12.03.2008

   Бњген Казандагы Россия Ислам университетында, “Гарђп мђдђнияте џђм гарђп теле кљннђре” фестивале узды. Уку йорты ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшин чарада катнашучыларны сђламлђп, аларга ућышлар телђде, гарђп мђдђнияте џђм гарђп теленђ багышланган фестивальне килђчђктђ дђвамлы итњ нияте булуын да искђртеп њтђ.
Билгеле булганча, Россия Ислам университетыныћ укыту юнђлеше гарђп телен љйрђнњгђ џђм дини белем бирњгђ корылган. Шул ук вакытта уку йорты кайбер Ислам иллђре белђн дђ
тыгыз элемтђдђ тора. Шућа да фестиваль студентларны џђм ќђмђгатьчелекне гарђп иллђре мђдђнияте, тарихы, гореф-гадђтлђре џђм географиясе белђн таныштыру, студентларныћ иќади мљмкинлеклђрен њстерњ максатыннан њткђрелде.
Фестиваль ике бњлектђн гыйбарђт иде. Аныћ беренче љлешендђ гарђп иллђренђ багышланган књргђзмђ оештырылды. Дљресрђге, университет шђкертлђре џђм мљгаллимнђреннђн торган биш команда Тунис, Мисыр, Иордания, Согуд Гарђбстаны, Йђмђн иллђре буенча экспозиция тљзеп, аны жюри хљкеменђ тђкъдим итте.
Књргђзмђдђ џђр илнећ гербы, ђлђме, географик картасы, шулай ук бу иллђр халыкларыныћ милли киемнђре, хатын-кызларыныћ бизђнњ ђйберлђре, Коръђн басмалары, акча берђмлеклђре, Тунис, Мисыр, Иордания, Согуд Гар
ђбстаны, Йђмђндђ ќитештерелгђн књп кенђ сувенирлар џђм милли аш-сулары да тђкъдим ителде. Аларны студентлар њз куллары белђн ђзерлђгђн.
Фестивальгђ ђзерлек љчен студентларга бер атна вакыт бирелгђн булган. Шушы вакыт эчендђ алар њзлђренђ билгелђнгђн илнећ њзенчђлеклђрен ничек итеп башкаларга ќиткерњ буенча эш алып барган, интернеттан, китаплардан материал туплаган. Џђр команда “њз иле” турында стена газетасы чыгар
а, аныћ тарихын, икътисадын, социаль њсешен, мђдђниятен ачыкларга тырыша.
“Гарђп мђдђнияте џђм гарђп теле кљннђре”ндђ кызлар командасы аеруча игътибарга лаек булды. Алар Иорданияне бик њзенчђлекле итеп ачкан, хђтта ђле бњлмђдђ хан сарае да “тљзеп куйганнар”. Шулай ук Мисырга багышланган књргђзмђгђ дђ зур ђзерлек салынганлыгы сизелде. Тунис, Йђмђн џђм Согуд Гарђбстаны Корольлеге буенча да шђкертлђр тамашачыларга шактый бай мђгълњмат ќиткерде. Егет-кызлар жюри тарафыннан бирелгђн сорауларга да ућышлы ќавап бирде. Гомумђн, фестивальгђ килњчелђр командалар ђзерлегеннђн бик канђгать калды.
Фестивальнећ икенче бњлегендђ исђ Ислам иллђрендђ яшђњчелђрнећ дини ќырлары џђм шиг
ырьлђре тђкъдим ителде.
Командаларныћ њзара ярышларын Россия Ислам университеты ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшин ќитђкчелегендђге жюри — Казандагы гарђп мђдђнияте њзђге директоры Аль Амри Мљхђммђд, Россия Ислам университетыныћ фђн буенча проекторы Рљстђм Батров, ТР Президентыныћ тышкы баг
ъланышлар департаменты хезмђткђре Марат Гатин, Татар дђњлђт гуманитар-педагогика университетыныћ кљнчыгыш теллђр кафедрасы мљдире Рђфис Закиров, ђлеге уку йортыныћ чит теллђр бњлеге деканы урынбасары Наилђ Минџаќева џђм “Элемтђ” уку њзђге директоры Дилђрђ Шакирова бђялђде.

“Гарђп теле џђм мђдђнияте кљннђре” чарасыныћ тљп ќићњчесе исеменђ Иордания буенча бай экспозиция ђзерлђгђн кызлар командасы лаек булды. Икенче урын — Йђмђн џђм љченче урын
исђ  -  Тунис буенча ясалган књргђзмђ ђзерлђњчелђргђ. Жюри мђхђббђтен исђ Согуд Гарђбстаны Корольлеген чагылдырган, ђ тамашачы мђхђббђтен Мисырны яктырткан командалар яулады.

 

                                                “Татар-информ”, Рђсилђ Кђримова


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.