русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Казан мљселман яшьлђренећ Беренче спартакиадасына нђтиќђлђр ноябрь аенда ясала

12.03.2008

Агымдагы елныћ март, апрель, май, октябрь џђм ноябрь  айларында Татарстан башкаласында Казан мљселман яшьлђренећ Беренче спартакиадасы њткђрелђ. Бњген  Казан шђџђре Башкарма комитетында узган матбугат конференциясендђ аныћ программасы, спорт уеннарыныћ њзенчђлеклђре хакында сљйлђделђр.   Казан хакимиятенећ Физкультура џђм спорт комитеты рђисе урынбасары Рамил Хафизов сњзлђренђ караганда,  мондый тђкъдим белђн  яшьлђрнећ “Сознание” иќтимагый оешмасы  берлеге чыккан џђм хђзергђ ул Казан шђџђренећ тљрле дини уку-укыту учреждениелђрендђ белем алучы џђм мђчет-мђхђллђлђрдђ эшлђњче яшьлђр арасында њткђрелђ. Килђчђктђ спартакиада Идел буе кысаларында оештырылыр дип кљтелђ.

  Казанныћ мљселман яшьлђре 5 ай дђвамында спортныћ књп тљрлђре буенча кљч сынашырга ќыена. Аерым алганда, ир-егетлђр мини-футбол, йљзњ, милли кљрђш, ќићел атлетика, љстђл теннисы  џђм баскетбол, хатын-кызлар – йљзњ, љстђл теннисы, ќићел атлетика, волейбол буенча. “Ђлеге спорт ярышлары њзенчђлекле џђм алар шђригать кануннары нигезендђ алып барылачак. Спорт киемнђре дђ дини кануннар нигезендђ булырга тиеш. Егетлђр спорт формалары яки шортылардан, лђкин тезлђре капланырлык, хатын-кызлар исђ, шулай ук спорт костюмнарыннан, тик башларына яулык бљркђнгђн, изњлђре ябык булу зарур, - дип искђртте, матбугат конференциясендђ катнашкан,  мљселман яшьлђре Спартакиадасын оештыру комитеты рђисе урынбасары Радик Хљснетдинов. Казан шђџђре Баш мљхтђсибе Мансур Ќђлђлђтдинов фикеренчђ,  гомумђн, мљселман яшьлђре массакњлђм спорт чараларыннан читтђ калырга тиеш тњгел. “Бу – безнећ мљселман яшьлђренећ дђ нђрсђлђргђ сђлђтле икђнлеклђрен таныту џђм яћа буын вђкиллђре арасында сђламђт яшђњ рђвешен пропагандалау чарасы”, - ди Мансур хђзрђт. Ярышларга Казан ислам кљллияте, “Мљхђммђдия” џђм “Ислам кабул ителњнећ 1000 еллыгы исемендђге” югары мљселман мђдрђсђлђре, Россия Ислам университеты, Казан мљхтђсибђте, ТР мљселманнары Диния нђзарђте џђм ќирле дини оешмаларныћ  16 дан яшь  џђм 25 яшьтђн љлкђн булмаган  мљселман кызлары џђм егетлђре кертелђ. Сњз ућаеннан, дини кануннарга таянып, хатын-кызлар арасында йљзњ буенча ярышлар тамашачыларсыз, бары тик хатын-кыз хљкемдарлар катнашында гына оештырыла.

  Казан мљселман яшьлђренећ Беренче спартакиадасына нђтиќђлђр ноябрь аенда ясала. Ќићњче командалар џђм ярышларда катнашып 1,2,3 нче урыннарны алучылар књчмђ кубок, диплом џђм медальлђр белђн бњлђклђнђчђк.

Казан мљселман яшьлђренећ Беренче спартакиадасыныћ тантаналы ачылышы  15 март – шимбђ кљнне, башкала “Баскет-холл”ыныћ Кече залында кљндезге сђгать унда башлана.  Тантаналы чараныћ концерт программасында мљнђќђтлђр ђйтњ, балалар коллективларыныћ чыгышлары џђм Спартакиадада катнашучыларныћ спорт парады кљтелђ. Оештыручыларныћ бњгенге матбугат конференциясендђ  искђртњлђренчђ, Ислам кануннары нигезендђ, намаз вакытлары кергђч, мљселманнар шунда ук гыйбадђт тђ кылачак. Залныћ холлында исђ тљрле књргђзмђлђр дђ эшли. Анда књп кенђ шамаиллђр џђм тугъралар авторы, танылган рђссам-каллиграфист Владимир Поповныћ хезмђтлђре, Казанныћ махсус интернат-мђктђплђрендђ тђрбиялђнњчелђренећ кул эшлђре  урын алачак. Биредђ шулай ук Казандагы берничђ мљселман кибетлђре продукциялђре – милли киемнђр, ђдђбият, атрибутика белђн танышырга мљмкин булыр.  Хђлђл ризыклардан торган буфетныћ да эшлђве кљтелђ.

Спартакиаданыћ беренче кљнендђ мљселман яшьлђре арасында татарча кљрђш бђйгесе њткђрелђ. Анда ир-егетлђр 55,60,65,70,75,80,85,90 џђм аннан да югары авырлык њлчђњлђрендђ бил алышачак. Ярышларда  республикада танылган судьлар хљкемдарлык итђ, -  дип ышандыра оештыручылар.   

 


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.