русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Минтимер Шђймиев Согуд Гарђбстанына сђфђре вакытында Татарстан џђм татар халкы тарихында Исламныћ роле хакында лекция укыды

11.03.2008

Татарстан Президенты Минтимер Шђймиев  8 – 9 март кљннђрендђ Согуд Гарђбстаны Короллегендђ эш визиты белђн булды. Визит кысаларында,  беренче кљнне Президент Эр-Риядта (Согуд Гарђбстаны) Король Фейсал исемендђге ислам тикшеренњлђре њзђгендђ, Татарстан, аныћ њткђне џђм бњгенге њсеше турында лекция укыды.

Татарстан башлыгыныћ республика турындагы гомум мђгълњматында, тљбђкнећ географик њзенчђлеклђре, халкы, сђнђгать џђм икътисадый потенциалы яктыртыла. Ул татар халкыныћ тарихы, аныћ болгарлардан килеп чыгышы, 922 елда татарларныћ гарђплђрдђн исламны кабул итњлђре хакында сљйлђде.

Минтимер Шђймиев,  берњк вакытта,  татарларныћ монгол нђселеннђн чыгулары турында дљрес булмаган чыганакларныћ да яшђп килњенђ игътибарны юнђлдерде. Сњз ућаеннан,  чыгышы барышында Минтимер Шђймиевнећ  Коръђн сњрђлђреннђн дђ кайбер љзеклђр китерњен билгелђп њтђргђ кирђк.  

Президент чыгышыныћ зур љлешен дини белем бирњ темасы алып тора. Ул Россиядђ Ислам турында тапшыруларныћ ќитмђвен дђ искђртеп узды. “Россиядђ дини белем бирњ проблемасы – актуаль, - дип саный Президент. – Дђњлђт, диннећ аннан аерылуын таный, ђ шул ук вакытта ђџлак џђм мђдђниятныћ тљп нигезлђрен кайда укытырга соћ? Моныћ љстенђ бу љлкђдђ белгечлђрдђ юк бит”.

Татарстан башлыгы фикеренчђ, бу юнђлештђ Россия Ислам университеты база булып торырга тиеш џђм ул, њз вакытында белгечлђр ђзерлђњ буенча республиканыћ ,  билгеле бер ярдђмне нђкъ менђ Согуд Гарђбстаныннан алуын ассызыклады. “Татарлар џђрвакытта да Гарђбстан белђн мљнђсђбђтне, элемтђлђрне хупладылар. Бњгенге кљндђ андый элемтђлђрнећ яћаруы да бик књркђм”, - ди республика башлыгы, шулай ук ул,  илнећ беренче консулы  нђкъ менђ татар булуны љстђде. 1892 елда консул булып Шаџимђрдђн Ибраџимов, ђ Совет Россиясенећ  ул илдђге беренче Тулы вђкалђтле вђкиле булып,  шулай ук татар – Кђрим Хђкимов торган.  

Узган елны њзенђ Король Фейсал исемендђге Халыкара премияне бирелњгђ рђхмђтен белдереп, Минтимер Шђймиев аны чын књћелдђн кабул итњен ђйтте џђм моћа бђйле рђвештђ бурычлы булып калмаячагын ышандырды. Президент Россиянећ ислам дљньясы белђн мљнђсђбђтлђрне ныгытуын хуплый џђм ул ассызыклаганча, Татарстан ђлеге  мљнђсђбђтлђрне џђрвакыт яклаячак. “Татарлар, њзлђренећ ислам конференциясендђ катнашулары белђн горурланалар џђм анда Россиянећ вђкиле сыйфатында њзлђренећ ролен бђялилђр”, - ди Минтимер Шђймиев.

Ул республикада хђзерге дљньяда исламныћ роленђ багышланган Халыкара конференция оештырырга тђкъдим итте. Республика башлыгы фикеренчђ, хђзер дљньяда диннђр арасында киеренкелекне ясалма рђвештђ китереп чыгарырга омтылалар. Бу ућайдан ул мисалга ,  хђзерге заман ќђмђгать  эшлеклелђренећ берсенећ, “Кљнбатыш белђн Кљнчыгышныћ конфликты, ул  - диннђр конфликты тњгел, ђ сђясђтчелђрнеке” дигђн сњзлђрен цитата итеп китерде.

9 март кљнне Минтимер Шђймиев Король Фейсал исемендђге Халыкара премия гамђлгђ  куелуныћ 30 еллыгына багышланган џђм 2008 елныћ лауреатларына ђлеге мђртђбђле бњлђкне тапшыру тантаналы чараларында катнашты.

Бер ел элек, 2007 елныћ февралендђ, Эр-Риядта Россия Президенты Владимир Путин катнашында, Согуд Гарђбстаны Короле Абдалла ибн Абдул-Азиз Ђль Сауд Татарстан Президенты Минтимер Шђймиевкђ, “Исламга хезмђт итњ” номинациясендђ Король Фейсал исемендђге премияне тапшырган иде. Бу бњлђк,  Президентныћ республикада мђдђниятны џђм ислам  кыйммђтлђрен торгызуга керткђн зур хезмђтен тану, бђялђњ  билгесе.

Быел исђ премия, шул ук “Исламга хезмђт итњ” номнациясендђ,  Король Абдалла ибн Абдул-Азиз Ђль Саудка, аныћ илдђ икътисад, мђгариф, тљзелеш љлкђлђрендђ мљџим проектларны гамђлгђ ашыруы, ђ социаль сферада гарђп љммђте џђм ислам дљньясы проблемаларын хђл итњгђ омтылышы љчен тапшырыла.

Дљньяда ић дђрђќђле бњлђклђрнећ берсе – Король Фейсал исемендђге Халыкара премиянећ гамђлгђ куелуына быел 30 ел тулды. Шушы дђвердђ, ђлеге премиягђ 38 илдђн 176 кеше лаек булган. Аерым алганда, араларында Малайзиянећ элеккеге Премьер-министры Махатхир Мљхђммђд, доктор Ђхмђд Мљхђммђд, Ислам њсеш Банкы рђисе принц Халед Ђль-Фейсал џђм башка књренекле ќђмђгать џђм дђњлђт эшлеклелђре бар.

Минтимер Шђймиевнећ Татарстан турындагы лекциясе укылган урын  - Король Фейсал исемендђге ислам тикшеренњлђр њзђге, премияне гамђлгђ куючы - Король Фейсал исемендђге Хђйрия фондыныћ бер бњлеге булып тора. Фонд, мђрхњм  Король Фейсал ибн Абдуль-Азиз Ђль Саудныћ уллары тарафыннан 1976 елны булдырыла џђм ул њз эшчђнлеген ике юнђлештђ алып бара – мђгариф љлкђсендђ хђйриячелек џђм инвестицион проектларны гамђлгђ ашыру.  

Узган елны Татарстан Президенты њзенђ бирелгђн премияне хђйрия эшлђренђ, шул исђптђн Мђскђњдђге Ќђмигъ мђчете тљзелеше џђм Казандагы  Россия Ислам университеты њсеше ихтыяќларына юнђлдерде.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.