русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Рђфыйк Мљхђммђтшин: “Њзебезнећ дин белгечлђре тђќрибђсе бњген дђ актуальлеген югалтмый”

07.03.2008

(Казан,  “Татар-информ”, Рђсилђ Кђримова). Бњген Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтендђ узган чираттагы “тњгђрђк љстђл” утырышы “Россиядђге Ислам, аныћ традициялђре” дип аталды. Очрашуда Диния нђзарђте ќитђкчелеге, Казандагы Россия Ислам университеты ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшин, ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре буенча шура рђисе Ренат Вђлиуллин, Татарстан Голђмђлђр шурасы рђисе урынбасары Рљстђм Батров, шулай ук башкаланыћ дини уку йортлары шђкетлђре катнашты.
Билгеле булганча, федераль закон нигезендђ кайбер дини басмаларны тыю бара. Алар арасында Ислам диненђ кагылышлы берничђ басма да бар, ди Вђлиулла Ягъкуб. Бњгенге ќыенда билгелђп њтелгђнчђ, аларныћ књбесе чит ил авторлары тарафыннан язылган.
Россия Ислам университеты ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшин билгелђп њткђнчђ, бу њзенђ књрђ бер проблема булып кала бирђ џђм ул бик тђ актуаль. “Дини китапларны тыю — њзенђ бер проблема. Ђ безнећ максат — њзебездђге дини уку йортларыныћ укыту системасын њзгђртњ, яшьлђргђ Ислам буенча яхшы белем бирњ”, - ди галим. Моныћ љчен ул инкыйлабка кадђрге тђќрибђгђ таянып эш итђргђ кирђклегенђ басым ясады џђм њзебезнећ дин белгечлђре тђќрибђсенећ бњген дђ актуаль булып калуын ассызыклады.
Галим билгелђп њткђнчђ, мондый тљр тыюлар элек тђ булган. Чљнки ХХ йљз урталарыннан миллђттђшлђребез чит иллђргђ чыгып белем алган. Ђлбђттђ, ул чакта ук мђдрђсђлђрдђ чит ил дђреслеклђре белђн укыту тыела. Шунысын да истђн чыгармаска кирђк: заманында њзебезнећ дин белгечлђре дђ яхшы дђреслеклђр, уку ђсбаплары белђн тђэмин итђ алган, ди Р.Мљхђммђтшин.
“Ислам ђле кабаттан торгызылып, ђле яћа гына њсеш алып килђ. Лђкин проблемалар, бигрђк тђ дин тђгълиматы юнђлешендђге сораулар џаман кала бирђ џђм, ђлбђттђ, алар љйрђнњне талђп итђ.
Билгеле булганча, Исламны тулырак љйрђнњ буенча федераль программа чыкты џђм анда без дђ катнашабыз. Бу программа нигезендђ быел яћа уку ђсбаплары, дђреслеклђр дљнья књрергђ тиеш”, - дип, яћалыгы белђн дђ уртаклашты РИУ ректоры.
Тормыш дђвам итђ, шућа да без њзебезнећ интеллектуаль мљмкинлеклђрне эзлђргђ тиеш. Ягъни њзебезнећ бердђм мљселман берлеген булдырырга кирђк. Югары дини уку йортларыбыз була торып, бай дини мираска таянып, њзебезгђ дђреслеклђр тљзергђ, њзебезнећ дини тђгълиматыбызны булдырырга вакыт - ди Р.Мљхђммђтшин.
Аныћ фикерен хуплап, Вђлиулла Ягъкуб нђкъ менђ бњгенге ќыенда катнашкан яшьлђрне, дини уку йортлары шђкертлђрен эзлђнергђ, фђнни тикшеренњлђр алып барырга љндђде.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.