русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Мђрќани мђчетендђ имамнар ќыелышы узды

15.04.2009

Кичђ Мђрќани мђчетендђ Казан шђџђре имамнары ќыелышы узды. Ќыелышны Казан мљхтђсибе Мансур хђзрђт Ќђлђлетдинов алып барды. Анда ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре идарђсе ќитђкчесе Ренат Вђлиуллин да катнашты.
Кљн њзђгендђге берничђ актуаль мђсьђлђ арасында дини экстремизмны кисђтњ њзђктђ торды.

Имамнарга ТР эчке эшлђр министры урынбасарыныћ бу мђсьђлђдђ игътибарлы булуларын њтенгђн мљрђќђгатен  укыдылар. Казан џђм Татарстан Њзђк тљбђк казые Рљстђм хђзрђт Зиннуров дин ђџеллђренђ яшь мљселманнар белђн актив эшлђргђ, имамнарны яшь буын љчен ќаваплы булуларын аћларга чакырды.
Рљстђм хђзрђт Зиннуров мљфтинећ Рљстђм Сафинга (Казанныћ Ђл-Ихлас мђчете имамы вазифаларын башкаручы) карата ќинаять эше кузгату сђбђпле, аћа дин эшчђнлеге алып бару тыелуы турындагы карарны укыды.
Шулай ук Казан казые Татарстан юлларындагы вђзгыятькђ борчылуын белдерде. Сњз Казанда машина йљртњчелђренећ џђлакђтлђр китереп чыгаруы, кешелђрнећ ќђрђхђтлђнњенђ џђм њлеменђ китерње хакында барды. Ул имамнарны ќомга намазы вакытында мљселманнарны автомобильлђр белђн сак идарђ итњлђрен џђм юлда йљрњ кагыйдђлђрен бозмаска љндђргђ чакырды.
Фикер алышкан мђсьђлђлђр арасында Болгар шђџђрендђ ислам динен кабул итњгђ 1120 ел тулуны бђйрђм итњ мђсьђлђсе мљџим урын алып торды. Шућа бђйле рђвештђ Ренат Вђлиуллин имамнарны мљселманнарга татар-болгар бабаларыбыз арасында ислам дине таралу тарихы турында сљйлђргђ џђм дини чыганакларга, традициялђргђ игътибарлы булырга чакырды.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.