русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

ТР Диния нђзарђте Кубогына милли кљрђш буенча бђйге оештырыла

06.05.2009

16 майда Чаллы шђџђренећ “Витязь” спорт-комплексында Татарстан Диния нђзарђте Кубогына республиканыћ  мљселман яшьлђре арасында милли кљрђш бђйгесе уздырылачак. Анда катнашучылар саны узган ел белђн чагыштырганда зур  булыр дип кљтелђ.

Бу инде Татарстан Диния нђзарђтенећ  Чаллы каласында њткђрелњче икенче Кубогы. 2008 елныћ маенда оештырылган бђйге 128 кљрђшчене ќыйган иде. Ул вакытта ќићњчелђр кыйммђтле бњлђклђр алды, ђ баш батыр Азнакайдан Илдар Алтынбаевка исђ бњлђк сыйфатында Хаќга юллама тапшырылды.

Кљрђш олимпия системасы буенча 6 тљрле њлчђњ авырлыгында њтђчђк. Ярышта катнашучылар љчен куелган шартларныћ берсе- алар даими намаз укырга, ягъни хакыйкый мљселманнар булырга тиешлђр. Бђйгедђ катнашканчыга кадђр кљрђшчелђрнећ намаз уку кагыйдђлђрен белњлђрен тикшерђчђклђр.

Бђйгедђ мљхтђрђм кунаклар – Татарстан мљфтие Госман хђзрђт Исхакый, Чаллы шђџђре мэры Илдар Халиков, милли кљрђш буенча федерациянећ шђџђр бњлеге рђисе Васил Шайхразиев дђ катнашуы кљтелђ.

Ярышларныћ рђсми ачылышы кљндезге сђгать 10.00 га билгелђнгђн. 


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.