русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

3 нче санлы Тљзђтњ колониясендђ Рђхмђтулла мђчете эшли башлады

25.03.2009

Кичђ Питрђч районыныћ 3 санлы Тљзђтњ колониясендђ яћа мђчет эшли башлады. Моћа кадђр диндар мљселман-тоткыннар дини йолаларны аерым бер бњлмђдђ генђ башкаралар иде.

Агачтан салынган Аллаџ йортында намаз уку, душь џђм тђџарђтханђ, шулай ук укыту бњлмђлђре урнашкан. Мђчет бурасын салу моннан ике ел элек, замананында њзе дђ шушында тоткын булган бер спонсор акчасына эшлђнђ башлый.

Ќђзаларны њтђтњ идарђсе башлыгы Дђњфит Хђмђдишин сњзлђренђ караганда, бњгенге кљндђ нибары бер Тњбђн Кама колониясендђ туберкулез чирле тоткыннар љчен генђ дини йолаларны башкару урыны юк. Љч ел дђвамында республикадагы барлык тљзђтњ колониялђре дђ тљрле дин тотучыларныћ телђген исђпкђ алып, шундый биналар белђн тђэмин ителгђн.

Сњз ућаеннан, Пановкадагы яћа ачылган Рђхмђтулла мђчете янында якын килђчђктђ чиркђњ дђ салынырга мљмкин. Тљзњ эшлђрен књтђрерлек акчалы иганђче табылган очракта.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.