русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

“Сљлђйман” мђчетендђ књрмђњче мљселманнар љчен чираттагы укулар оештырыла

22.03.2009

25 март кљнне Казанныћ Мђскђњ районы Левченко бистђсендђ урнашкан “Сљлђйман” мђчете каршында эшлђп килњче укыту-тернђклђндерњ њзђгендђ,  сукырлар џђм начар књрњче мљселманнар љчен  чираттагы курслар башлана. Мђчеттђн алынган мђгълњматларга караганда, бу юлы анда Татарстанныћ шђџђр џђм районнарыннан, Башкортстаннан, Пермь краеннан, Волгоградтан хатын-кызлар килђчђк.
30 кљн дђвамында алар
га  Брайль системасы нигезендђ Коръђн уку серлђрен, Ислам дине нигезлђрен њзлђштерњ мљмкинлеге тудырыла. Моннан тыш, динкардђшлђребез тирђ-юньгђ яраклашырга љйрђнђ, кул эшлђре белђн дђ шљгыльлђнђчђк.
Курслар ахырында  џђр шђкерткђ “Ярдђм” Ислам хђйрия фонды ярдђме тарафыннан чыгарылган аудио-китаплар тапшырыла. Укуларны аеруча яхшы њзлђштерњчелђргђ  Л.Брайль системасы буенча нђшер ителгђн Коръђн бњлђк ителђчђк.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.