русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Мђдрђсђдђ – ата-аналар кљне

14.02.2009

Ислам дине  кабул ителњнећ 1000 еллыгы исемендђге Казан югары мљселман мђдрђсђсендђ Ата-аналар кљне булып узды. Мђдрђсђ ректоры Ильяс хђзрђт Ќиџаншин билгелђп узганча, мондый чараны оештыру  инде матур традициягђ ђйлђнгђн џђм ул ел да њткђрелђ.

Республиканыћ тљрле район џђм шђџђрлђре, шулай ук башка тљбђклђрдђн ђти-ђнилђре килеп, њзлђренећ балаларыныћ мђдрђсђдђге уку џђм яшђњ шартлары белђн якыннан таныша. Бу кљнне мђдрђсђдђ ић яхшы укучы џђм бар яктан актив шђкертлђргђ кыйммђтле бњлђклђр џђм “Идел-Хаќ” фондыныћ исемле стипендиялђре тапшырыла. Мисал љчен,  узган елны 4 курс студентына  Хаќга бару мљмкинлеген бирделђр, ул бушлай юллама белђн бњлђклђнде.  Ђти-ђнилђр ђлеге чарада мљгаллимнђр белђн аралаша, балаларыныћ уку џђм кљнкњрештђше эшчђнлеклђре, њз-њзлђрен тотышлары хакында сораша.

Сњз ућаеннан, Ислам дине  кабул ителњнећ 1000 еллыгы исемендђге мђдрђсђ  укырга 9 нчы сыйныфны тђмамлаганнарны кабул итђ. Биредђ тђрбиялђнњчелђрнећ књпчелеге 14 – 15 яшендђгелђр. Мђдрђсђдђ алар 3 тапкыр бушлай туклана џђм шунда ук тулай торакта яшилђр.  Укудан тыш, шђкертлђр кичке мђктђптђ урта белем дђ ала. Дини белемнђн тыш биредђ, 2002 елдан бирле шђкертлђр, “3 нче разрядлы умартачы” белгечлеген дђ алып чыгалар. Ата-аналар кљне тантаналы аш белђн тђмамлана.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.