русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Татарстан Диния нђзарђтендђ медицина бњлеге булдырылды

14.02.2009

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтендђ медицина бњлеге эшли башлады. Диния нђзарђте рђисе, мљфти Госман хђзрђт Исхакый ђнђ шул хактагы ђмерне имзалады. Ђлеге бњлекнећ ќитђкчесе – Казан медицина университетыныћ стоматология џђм Мђскђњ дђњлђт университетыныћ фђлсђфђ факультетын тђмамлаган Айрат Хђкимов.

2008 елныћ ноябрендђ Татарстан сђламђтлек саклау министрлыгы, Диния нђзарђте џђм Казан епархиясе арасында љчъяклы килешњ тљзелгђннђн соћ,  ТР ДН ќитђкчелеге ђнђ шундый медицина њзђге тљзњ турындагы карарга килгђн.

“Шунысы мљџим, Татарстан сђламђтлек саклау министрлыгында республиканыћ тљп дини конфессиялђре белђн хезмђттђшлек мљџимлеген аћладылар. Чљнки кешегђ  тулысынча сђламђтлђнер љчен рухи азык, таяныч та бик мљџим. Моны психиаторлар яхшы аћлый. Њткђн елныћ ноябрендђ узган психиаторлар конференциясендђ, табиблар республиканыћ мљселман џђм христиан дине руханилары белђн тыгыз хезмђттђшлектђ булу кирђклеген  ассызыкладылар”, - дип белдерде ТР ДН каршындагы медицина бњлеге башлыгы.

Айрат Хђкимов сњзлђренђ караганда, алга таба башкалада мљселман шифаханђлђре џђм хастаханђлђре булдыру планлаштырыла. “Ике ел элек мин Казанда “Болгар стом” исемле стоматология шифаханђсе ачтым, димђк бу љлкђдђ минем тђќрибђм бар”, - ди ул. Диния нђзарђтендђ хђзер башкалада шундый медицина оешмаларын ачуга финанс ярдђме књрсђтерлек иганђчелђр эзлилђр. Айрат Хђкимов фикеренчђ, булчак хастаханђлђр шђригать талђплђренђ генђ ќавап биреп калмыйча, ќђмгыятьтђге барлык катламнар љчен дђ кулай, ућайлы булырга тиеш. Чљнки мљселманнар арасында финанс мљмкинлеклђре чикле булган књпбалалы гаилђлђр аз тњгел.

Яћа тљзелгђн медицина бњлеге республикадагы йљзлђрчђ табибларны берлђштергђн мљселман табиблары Ассоциациясе белђн эшлђњгђ аеруча зур игътибар бирђчђк. Шул ућайдан, алга таба берничђ “тњгђрђк љстђл” џђм конференциялђр дђ њткђрњ планлаштырыла.

Планда,  шулай ук рђсми сайтта аерым бњлек ачу да ниятлђнђ џђм анда медицина њзђге турында мђгълњматлар, аныћ эшчђнлеген яктырткан материалар урын алачак.


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.