русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Ђстерханныћ 450 еллыгына Казаннан олуг бњлђк, татарстанлылар андагы Ак мђчетне торгызды

06.12.2008

Ђстерхан шђџђренећ юбилее ућаеннан  њткђрелгђн бђйрђм чараларында Казан шђџђре мэры И.Метшин ќитђкчелегендђге зур делегация дђ катнашты. Реконструкциялђнгђн Ак мђчетнећ ачылышында ђйтелгђнчђ, Ак мђчетне реконструкциялђњгђ 40 млн. сум чамасы акча тотылган џђм ул Казан мљселманнарыныћ хђйрия акчасы белђн республика предприятиелђре хисабына башкарылган. Эш башланып, бер ел дигђндђ, бинаныћ фасадын Татарстан реставраторлары яћарткан. Мђчетнећ ишек-тђрђзђлђре тулысынча алыштырылган, идђне џђм тњбђ конструкциясе ныгытылган, тњбђсе џђм манарасы тљзеклђндерелгђн. Бинаныћ инженерлык системасы яћа технологиялђр кулланып, заманча материалларга алыштырылган. Аныћ тирђ-ягы џђм ярдђмче биналар да тљзеклђндерелгђн. Ђ гарђп каллиграфиясе белгечлђре Ак мђчетне Коръђн аятьлђре белђн бизђгђн.  Ак мђчетне тљзеклђндереп бирњ Ђстерханга нигез салынуныћ 450 еллыгына казанлыларныћ символик бњлђге булып тора. Љлкђ књлђмендђ архитектура џђйкђле саналган Ак мђчеткђ XVII гасырда нигез салынган, 1810 елда сђњдђгђр Исмђгыйлев аны кирпечтђн яћадан тљзеткђн џђм ул шђџђрнећ Ќђмигъ мђчете дип йљртелгђн. Октябрь революциясенђ кадђр Ак мђчеттђ татар мђктђп-мђдрђсђсе урнашкан булган, мђхђллђдђге мећ кеше шушы мђчеткђ гыйбадђт кылырга йљргђн.  

 


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.