русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Госман хђзрђт Исхакый: “1 сентябрь иртђсеннђн уразаныћ беренче кљне башлана”

28.08.2008

Билгеле булганча, 1 сентябрь — Рамазан аеныћ беренче кљне. Ягъни,  бу иртђдђ мљселман љмђттендђге ураза тотарга мљмкинлеге булган џђркем сђхђр ашаячак. Бу хакта бњген ТР мљселманнары Диния нђзарђтендђ, республикада Рамазан аеныћ ничек њтђчђге, бу изге айныћ фазыйлђтлђренђ багышланган матбугат очрашуында, мљфти Госман хђзрђт Исхакый белдерде.
“Ураза тотучы кеше билгеле вакытка ризыктан, судан, яман сњздђн тыелып торырга тиеш. Сђхђр ашау вакыты кояш чыгарга ике сђгать кала тљгђллђнђ. Ђйтергђ кирђк, ураза вакыты елдан-ел 11-12 кљнгђ алга таба књчђ бара. Шул рђвешле авызга ризык алмый тору вакыты да арта бара”, - дип белдере Госман хђзрђт. Ул шулай ук уразаныћ ќђй айларында, кљн озынлыгы 17,5 сђгать тђшкил иткђн вакытларда, кеше гомеренђ (80не узып яшђњчелђр) 3 тапкыр туры килње турында да ђйтеп узды.
Шунысын да билгелђп њтђргђ кирђк: 1 сентябрь таћында сђхђр ашау вакыты 03.49да тђмамлана, ђ авыз ачу вакыты 19.37 сђгатьтђ керђ.
Еш кына кешелђрдђн “Нигђ интегеп ураза тотасыћ, кљн дђвамында њзећне ач торырга мђќбњр итђсећ”, яки “Уразаны аны олыгайгач, љйдђ булганда да тотарга була” кебек књп кенђ фикерлђр ишетергђ була. “Аллаџы Тђгалђ иманыбызны ачлык белђн сыный. Бу — бик тђ зур сынау. Лђкин без, мљселманнар, Аллаџы Тђгалђнећ ризалыгын љмет итеп, ризыктан џђм хђлђл икмђклђрдђн тыелабыз.
Бу айда ураза тоткан бђндђлђргђ књп сљенечле вђгъдђлђр бар. Рамазан аенда кеше гљнаџлардан арыныр.
Рамазан ае — сынау белђн бергђ, бђйрђм ае да. Мљселманнар ай буе бер-берлђренђ кунакка йљрешеп, Коръђн укып, изге гамђл эшлђп њткђрергђ тиешлђр”, - диде мљфти.

                                                    Рђсилђ Кђримова

                                                                     “Татар-информ”


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.