русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Мљселман хатын-кызларыныћ хокуклары нигђ чиклђнђ?

22.04.2008

Татарстан мљслимђлђре берлеге, хиджаб кию нђтиќђсендђ эшкђ алынмаган хатын-кызларны якларга ќыена.

“Безгђ,  ислам динен тоткан књп кенђ кызлар џђм ханымнардан борчулы хђбђрлђр еш килђ башлады. Эш шунда ки, кайбер урыннарда аларны тљрле сылтаулар табып,  хезмђткђ кабул итњдђн баш тарталар, яисђ эштђ  хиджабларын салуны талђп итђлђр”, - дигђн мђгълњматны “Интерфакс-Поволжье” агентлыгына Татарстан мљслимђлђре берлеге рђисе Наилђ ханым Ќиџаншина ќиткерде.

Аныћ сњзлђренчђ, эш бирњчелђр, алар, нигездђ, коммерция структуралары, эре фирмалар ќитђкчелђре, янђсе, њзлђренећ иминлек хезмђте, мљселман-кандидатларны њткђрмилђр, дигђн сылтау тапкан. “Белдерњлђрдђ теге яисђ бу белгечкђ ихтыяќ булу хакында языла, кызыксынучылар телефон аша эшкђ чакырыла. Хиджаб кигђн хатын-кызлар белдергђнчђ, аларга  ђћгђмђ вакытында њзлђренећ эшлекле сыйфатлары буенча талђплђргђ тулысынча туры килњлђрен ђйтђ эш бирњчелђр, соћрак исђ шул ук ќитђкчелђр, яулыклы мљселман хатын-кызларын иминлек советы њткђрмђњне хђбђр итђ”, -  дип аћлатты Наилђ абыстай. Хђтта шундый очракларда да бар, югары гуманитар белемле мљселман хатын-кызлары кибетче, яисђ кафега официант булып урнашырга мђќбњр икђн. Ђлбђттђ, алары да яхшы эш, тик њз белгечлеге буенча тњгел бит, - ди мљселман хатын-кызлары берлеге рђисе.

Бу ућайдан алар аћлатма бирњне сорап, ТР Хезмђт, мђшгульлек џђм социаль яклау министры Айрат Шђфигуллинга да мљрђќђгать иткђннђр. Ул мљрђќђгатьтђ исђ милли яки конфессиональ билгелђргђ карап эшкђ алудан баш тарту,  законлы булмау џђм шундый адымнарга барган ќитђкчелђрне административ ќаваплылыкка тарту мљмкинлеге искђртелђ.

“Без министрныћ ќавабын џичшиксез њзебезнећ мљслимђлђребезгђ ќиткерђчђкбез. Ђгђр дђ андый ќавап та бернинди нђтиќђлђр бирмђсђ, хиджаблы кызларны эшкђ алудан баш тарткан компаниялђрнећ исемлеген министрлыкка юллаячакбыз”. – ди Наилђ абыстай Ќиџаншина.

Ул тагын бер проблеманы да књтђрде. Узган елны мљслимђлђрнећ сђламђтлеген кайгыртып, алар љчен атнаныћ аерым бер кљнендђ ябык рђвештђ бассейннар эшли башлаган иде. Су коенырга телђњчелђр бик књбђя, лђкин бассейн ќитђкчелеге моћа кадђр књрсђткђн хезмђтен туктаткан. “Мљселман хатын-кызлары берлеге ђлеге проблеманы да ућай хђл итњ юлларын эзли џђм без њзебезнећ шикаятьне ТР Яшьлђр эшлђре, спорт џђм туризм министры Марат Бариевка ќибђрњне књздђ тотабыз”. – дип белдерде Наилђ абыстай.  


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.