русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Мљселман хатын-кызлары берлеге Гаилђ елы ућаеннан яћа программа кабул итте

21.04.2008

Татарстан мљслимђлђре берлеге иќтимагый оешмасыныћ Казанда узган бишенче пленумында Гаилђ елы ућаеннан яћа программа кабул ителде.

Ђлеге программада тљп урынны гаилђ њзђклђрен тљзњ мђсьђлђсе алып  тора. Татарстан Мљселман хатын-кызлары оешмасы рђисе Наилђ Ќиџаншина сњзлђренђ караганда, мђчетлђргђ халыкны књплђп тартып булмый. “Авыл ќирлђрендђ клублар бар. Без аларны њз максатларыбызда файдалана алабыз. Башта хатын-кызларны, аннан яшьлђрне чакырырга була”, - диде Наилђ абыстай. Ул алар љчен чђй љстђле, интеллектуаль уеннар оештырырга чакырды. Ђлеге њзђклђргђ гаилђ корырга нияте булган яшь парларны да дђшђргђ мљмкин.
Гаилђ елы ућаеннан яћа программада инде тљзелгђн гаилђлђрне саклап калу мђсьђлђсе дђ књтђрелђ. Алар љчен “Талакка (аерылышуга) кадђр” дип аталган ярдђм њзђклђре оештырырга тђкъдим ителђ. Рђсми мђгълњматларга караганда, бњгенге кљндђ гаилђ корган парларныћ 40 проценты аерылыша. Мондый ярдђм њзђклђре аерылышуга барып ќиткђн парларны саклап калу максатыннан тљзелђ.
Шулай ук ђлеге программада матбугатта мљселманнар турында мђгълњматны књбрђк тарату, яшьлђр белђн аерым эшлђњ, ђнилђр џђм абыстайлар клубларын оештыру мђсьђлђлђре дђ карала.

                                                         “Татар-информ”, Римма Гатина

 


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.