русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

ТР Мљслимђлђр берлеге билгелђгђн чаралар Гаилђ елыныћ рђсми планына кертелгђн

21.04.2008

Бњген Казанда ТР Мљселманнары Диния нђзарђтендђ республика мљселман хатын-кызлары  берлеге иќтимагый оешмасыныћ бишенче пленумы њтте. Анда  берлек рђисе Наилђ  абыстай Ќиџаншина Гаилђ елында уздырыла торган чаралар белђн таныштырды. Ђлеге эш-гамђллђр Татарстан Республикасында уздырыла торган рђсми чаралар планына кертелгђн.
Шулай итеп, Гаилђ елында ТР Мљселманнары
Диния нђзарђте белђн берлектђ “Йљрђклђребезнећ энќе бљртеклђре” џђм “Бердђм бербљтен” дип аталган бђйгелђр уздырылачак. “Йљрђклђребезнећ энќе бљртеклђре” бђйгесе – мђктђп яшендђге балалар арасында, “Бердђм бербљтен” конкурсы мљселман гаилђлђре љчен оештырыла.
Балалар бђйгесе агымдагы елныћ 14 маенда “Казан” милли мђдђният њзђгендђ уза
р дип кљтелђ. Сигез яшьтђн алып унсигез яшькђчђ  балалар  џђм ящњсмерлђр “Йљрђклђребезнећ энќе бљртеклђре” бђйгесендђ “Ислам дине”, “Сђлђтле бала” џђм “Ић акыллы бала” номинациялђрендђ кљч сынашачак. Наилђ Ќиџаншина сњзлђренђ караганда, бђйгенећ максаты – балаларны кызыксындыру. Анда мљселман булмаган балалар да катнаша ала. Бђйгедђ ќићгђн балалар Тљркиядђге мљселман лагеренђ юллама белђн бњлђклђнђчђк.
“Бердђм бербљтен” конкурсы Ислам дине, шђригать кушканча яшђњче мљселман гаилђлђрен књрсђтњ, Ислам динен тарату максатыннан оештырыла. Ул Мљхђммђд пђйгамбђрнећ ђти-ђнисенећ никахлашкан – Рђгаиб кичђсе ућаеннан, июнь башында Казанда њткђрел
ер дип ниятлђнђ. Наилђ Ќиџаншина сњзлђренчђ, ђлеге бђйге Ислам динен пропагандалауга, аныћ асылын аћлатырга зур  мљмкинлек бирђ.

                                                                

                                                           “Татар-информ”, Римма Гатина


Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«ТҖ МДН»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: tat.e-islam.ru

Все новости раздела

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.