русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Њзђклђштерелгђн дини оешма

“Казан мљфтияте” мљселман дини оешмалары Ассоциациясе

          “Казан мљфтияте” мљселман дини оешмалары Ассоциациясе Рђисе итеп Госман хђзрђт Исхакый сайланган.

Хђзерге вакытта ТҖ Диния Нђзарђте җөмһүриятебезнећ 1000 нђн артык мљселман мәхәлләләрен берлђштерђ.
 
Киров, Ульян љлкђлђре, Чувашия, Мари Эл џђм Удмуртия Җөмһүриятләренең Татарстанга якын урнашкан татар авыллары җөмһүриятебезгә тартыла. Мђчеткђ йљрњчелђре безнећ МДН дђ эшлђргђ телђк белдерђлђр.
 
Бу географик якынлык, тарихи элемтђлђр џђм коммуникация ягыннан ќайлылык белђн бђйле.
 
“Казан мљфтияте” Тљбђкара МДН оештыру љчен туган алшартлар ярдђмендђ гамђлгђ ашырыла.
 
РФ юстиция министрлыгында аныћ Уставын теркђњ џђм юридик статус алу Россия Мљфтилђр Советыныћ берлђшњенђ хезмђт итђ.

Гомуми нигезнамђлђр

“Казан мљфтияте” мљселман дини оешмалары Ассоциациясе дини оешмасы, алга таба Ассоциация - њзђклђштерелгђн дини оешма. Ул Рәсәй Федерациясенећ Идел буе республикаларында џђм љлкђлђрендђге мљселман дини оешмаларын берлђштерњ џђм аларга булышу љчен оештырыла.
          Ассоциация Рәсәй Мљфтилђр Советы составына керђ. Ассоциациянећ ќитђкчелек органнары тњбђндђге адрес буенча урнашкан: 420049, Казан шђџђре, Газовая урамы, 19 нчы йорт.

Ассоциациянећ максаты, тљп бурычлары џђм эшчђнлек тљрлђре

Ассоциациянећ максаты булып Рәсәй Федерациясенећ Идел буендагы мљселман дини оешмаларны берлђштерњ тора. Бу исламны тоту хокукын тормышка ашыру џђм тарату љчен эшлђнђ.
          Ассоциациянећ тљп бурычлары:
 - тђрбия џђм белем бирњ дђрђќђсен њстерњ љчен ќђмгыять нигезлђрен ныгыту, гармоник џђм кићкырлы шђхеслђр ђзерлђњ;
 - конфессия эчендђге берлекне, конфессияара џђм миллђтара тынычлык, килешњне ныгыту;
 - Ассоциация мөселман дини оешмаларыныћ законлы хокукларын тормышка ашыруда џђм фикерлђрен яклауда ярдђм итү.

Ассоциациянећ тљзелеше џђм идарђ органнары

Ассоциацияне оештыручылар: ТҖ МДН џђм Улъяновск љлкђсенећ Њзђк МДН.
Ассоциациягђ РФнећ Идел буендагы њзђклђре џђм ќирле мљселман оешмалары керђ:
 
  • Тљбђклђрдђге мљселман диния нђзарђтлђре – Мљфтиятлђр.
  • Мљхтђсибђтлђр.
  • Ќирле мљселман оешмалары – мәхәлләләр.
 
Тљбђклђрдђге МДН – РФ нећ Идел буе республикалары џђм љлкђлђренећ     њзђклђштерелгђн мљселман дини оешмалары. Алар составына мљхтђсибђтлђр џђм мәхәлләләр керђ. Мөселман регионының Диния нәзарәте башлыгы булып Мөфти - нәзарәтнең Рәисе тора. Мөселман төбәкләренең Диния нәзарәтләре мөстәкыйль эш итәләр.
 
Мөхтәсибәтләр – мөселманнарның дини оешмалары. Алар үз эчләренә өчтән дә ким булмаган мөселман мәхәлләләрен берләштерәләр. Мөхтәсибәтләр Ассоциациядә мөстәкыйль булып яисә төбәкләрдәге мөселманнарның Диния нәзарәте эчендә эш итәргә мөмкиннәр. Мөхтәсибәтнең башлыгы булып Имам-мөхтәсиб тора.
 
Мөселман оешмалары – мәхәлләләр – җирле дини мөселман җәмгыятьләре. Алар мөхтәсибәтләр, төбәк мөселманнарының Диния нәзарәте яисә Ассоциация составында эш итәләр. Мөселман оешмасының башлыгы итеп имам-хатыйб билгеләнә.
Ассоциациянең югары идарә органнары түбәндәгеләр: Съезд, Президиум һәм Мөфти (Ассоциациянең Рәисе).  

Мөфти (Ассоциация Рәисе)

Мөфти (Ассоциация Рәисе) Ассоциация сотавына керүче мөселман дини оешмаларының координацион һәм берләштерү эшчәнлеген тормышка ашыру максаты белән Съезд тарафыннан 4 елга билгеләнә.
 
Мөфти (Ассоциация Рәисе) итеп Татарстан мөфтие вазыйфасын башкаручы билгеләнә.
 
Мөфти (Ассоциация Рәисе) бөтен дини һәм административ вазыйфаларны башкара, алар әлеге Устав тарафыннан тиешле инструкция белән билгеләнә.
 
Мөфти (Ассоциация Рәисе) кул куярга юридик хокуклы һәим Ассоциация мөһерен үз карамагында тота, Ассоциация исеменнән хокукый мөнәсәбәтләрдә катнаша, шартнамәләр төзи һәм аларны өзә, ышаныч кагәзләре бирә, үзебезнең һәм чит илләр, юридик һәм физик затлар белән Ассоциация исеменнән эш йөртә.

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.