русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

ТҖ баш казые – Ќђлил хђзрђт Фазлыев

 

 

Казыйлар институты рухани-суд хакимиятен тормышка ашыра.

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының Диния Нәзарәте төбәк казыйлары

 1. ТҖ үзәк төбәге
  КАЗЫЙ Камил хәзрәт Бикчәнтәев (Казан шәһәре)
  (Казан шәһәре һәм районы, Яшел Үзән шәһәре һәм районы, Лаеш, Балык бистәсе, Югары Ослан, Питрәч һәм Биектау районнары)

 2. ТҖ көньяк-көнчыгыш төбәге
  КАЗЫЙ Наил хәзрәт Сәхибҗанов (Әлмәт шәһәре)
  (Әлмәт, Азнакай, Актаныш, Баулы, Бөгөлмә, Лениногорск, Сарман һәм Ютазы районнары)

 3. ТҖ көнчыгыш төбәге
  КАЗЫЙ Әлфәс хәзрәт (Яр Чаллы шәһәре)
  (Әгерҗе, Актаныш, Алабуга, Зәй, Менделеевск, Минзәлә, Мөслим, Түбән Кама һәм Тукай районнары)

 4. ТҖ көньяк төбәге
  КАЗЫЙ Фәргәд хәзрәт Минсәгыйров (Болгар шәһәре)
  (Аксубай, Алексеевск, Әлки, Спас,Яңа Чишмә, Норлат-Октябрьск, Чирмешән һәм Чистай районнары )

 5. ТҖ төньяк-көнчыгыш төбәге
  КАЗЫЙ Жәлил хәзрәт Фазлыев (Балтач авылы)
  (Мамадыш, Саба, Теләче, Арча, Әтнә, Балтач, Кукмара районнары)

 6. ТҖ көньяк-көнбатыш төбәге
  КАЗЫЙ Азат хәзрәт Гайнуллин (Апас, Каратун авылы)
  (Апас, Буа, Чүпрәле, Кайбыч, Кама Тамагы,Тәтеш районнары) 

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының Диния Нәзарәте төбәк казыйлыклары турындагы нигезнамә.

 1. Төбәктәге казыйлыклар ТҖ МДН урындагы һәм җөмһүрияттәге бүлекчәләре белән оператив идарә итү максатыннан оештырыла.

 2. Тљбђклђрдђге казыйлыклар њз эшчђнлеген Татарстан Җөмһүрияте, Рәсәй Федерациясе законнары џђм Татарстан Җөмһүрияте Мљселманнарының Диния Нђзарђте Уставы нигезендђ тормышка ашырыла.

 3. Тљбђклђрдђге казыйлыклар белђн ТҖ МДН урындагы вђкиллђре – тљбђк казыйлары идарђ итђ.

 4. Казый кандидатурасы ТҖ МДН Пленумында раслана. Моныћ љчен дини белеме џђм 4 еллык идарђ итњ тђќрибђсе булган лаек имамнарны Баш казый тђкъдим итђ

 5. Тљбђктђге казыйныћ кайда булуы аныћ кайсы районнан сайланганлыгына бђйле.

 6. Тљбђклђрдђге казыйлыкларныћ тљп бурычлары тњбђндђгелђр:

  тљбђклђрдђ Съезд, Пленум, Президиум, казыйлар Советы џђм Мљфти карарларын њтђњ;

  -  исламныћ дљрес аћлатылуына џђм тљбђктђ мљселман ђхлагын, тђкъвалык нормаларын саклау;

  -  тљбђктђге район мљхтђсибђтлђре эшчђнлегенђ књзђтчелек итњ.

 7. Тљбђклђрдђге казыйлыклар тњбђндђгелђрне тормышка ашыра:

  -  район мљхтђсиблђрен билгелђњ љчен Мљфтигђ тђкъдим итђ;

  -  тљбђклђрнећ рухани затлары љчен дисциплинар карарлар чыгара;

  -  тиешле бер чор љчен Пленумга, Президиумга, Мљфтигђ џђм казыйлар Советына эше турында хисап бирђ;

  -  мљхтђсибђтлђрдђге хђллђр торышын чагылдырган еллык хисап тљзи џђм ТҖ МДН Президиумына тапшыра;

  -  мљхтђсибђтлђрнећ хисапларын џђм эш планын тикшерђ, аларныћ еллык бюджетын џђм штат расписаниесен раслый;

  -  мәхәлләләр эшчђнлегенђ инспекция џђм тикшерњ њткђрђ;

  -  тљбђклђрнећ рухани затлары эшчђнлегенђ кагылышлы мђсьђлђлђрне казыйлар Советында тикшерергђ ђзерли.

 8. Тљбђклђрдђге казыйлыклар карары ТҖ МДН бњлекчђлђре џђм затлары тарафыннан берсњзсез њтђлђ.Ђгђр дђ кагыйдђлђр џђм карарлар њтђлми икђн,Тљбђктђге казый, тиешле чаралар књрњне сорап, Баш казыйга, Мљфтигђ џђм Президиумга мљрђќђгать итђ.

 9. ТҖ МДН тљбђк казыйлыгы эшчђнлек Уставы Баш казый тарафыннан тормышка ашырыла џђм Пленумга чыгарыла, Пленум аны раслый.

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының Диния Нәзарәте казыйлары Советы турында Нигезнамђ.

 1. Казыйлар Советы Мљфти џђм Баш казыйга ТҖ МДН рухани-суд хакимиятен тормышка ашыруда ярдђм итњ љчен оештырыла. Казыйлар Советы эре приходларда рухани(дини) џђм административ эш тђќрибђсе булган ќиде тљбђк казыеннан џђм Мљфтидђн тора.

 2. Казыйлар Советы њз эшчђнлеген Татарстан Җөмһүрияте, РФ законнары џђм ТҖ МДН Уставы нигезендђ алып бара.

 3. Казыйлар Советын ТҖ МДН съезды сайлап куйган Баш казый ќитђкли.

 4. Казыйлар Советы утырышлары бик кирђк булганда гына њткђрелђ. Лђкин елга ике тапкырдан ким булмаска тиеш. Казыйлар Советы ђгъзаларыныћ утырышларда катнашуы мђќбњри. Мљџим сђбђп булганда гына керми калырга мљмкин.

 5. Казыйлар Советы Форумы тулы исемлекнећ тугыздан бишен тђшкил итђ. Казыйлар Советы карарлары ќыелышта булганнарның яртысы каршы булмаса кабул ителђ.

 6. Казыйлар Советы:

  - съезд, Пленум, Президиум, Казыйлар Советы џђм Мљфти карарларыныћ њтђлешен тикшерә;

  - исламныћ дљрес аћлатылуын, мљселман ђхлагының шартлары үтәлүен, тљбђктђге диндарлыкны карый;

  - барлык дини мљселман оешмаларыныћ, бњлекчђлђрнећ џђм уку йортларыныћ канун љлеше буенча ислам нормаларына туры килњен карый;

  - Голәмәләр Шурасы белђн бергђ мљселман уку йортлары программаларыныћ џђм уку ђсбабларыныћ ислам нигезлђренђ џђм ТҖ МДН Уставына туры килњен тикшерђ;

  - икенче инстанция сыйфатында имам-хатыйбларныћ, беренче инстанция буларак, имам-мљхтђсиблђрнећ џђм мљселман уку йортларыныћ ректорлары эшчђнлеге буенча мђсьђлђлђрне карый.

 7. Казыйлар Советы карарлары тиешле затлар џђм ТҖ МДН бњлекчђлђре тарафыннан тормышка ашырылырга тиеш. Аларны њтђмђгђн очракта Мљфти дисциплинар ќђза бирњ турында карар чыгара.

 8. ТҖ МДН Казыйлар Советы эшчђнлеге турында нигезнамђ Баш казый тарафыннан эшлђнђ џђм Пленумга чыгарыла, Пленум тарафыннан раслана.

©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.