русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

08.12.2003

Пензада тагын скандал.

Пензадагы ќирле хакимият «Сњляевка» авылы мђчетендђ авыз ачу мђќлесен оештыруны тыйган. «Бђйрђмгђ чакырылган мљселманнар књзе каршында мђчет ишеге ябып куелган», - дип хђбђр итђ «Ислдам.ру». Мђчет ишеген Пенза љлкђсенећ Лопатин авылы хакиме ябып куйган. «Њз гамђлен «љстђн кушуга» сылтаган. Ул район џђм љлкђ хакимияте кушуын истђ тоткан.»

Бу вђзгыяткђ каршы белдерњ белђн Пенза љлкђсенећ Берлђшкђн Диния Нђзарђтенећ Шура рђисе Абдеррђњф Зђбиров чыккан. Ул књп авылларда, шулай ук књршедђге Иске Кардыган авылында да мондый ќыелышлар ясалуын искђрткђн. «Ифтарны уздыртмау Суляевка авылы мљселманнарыныћ тирђн нђфрђтен чыгарган.»

Билгеле булганча, Пензадагы дини џђм милли лидерлык данлыклы Ђлњзђн авылы кешелђре кулында. Ђ алар сайлауларда губенаторга каршы тавыш биреп «ышанычсызлык» књрсђткђннђр. Шул сђбђпле хакимият белђн Милли татар мохтарияте џђм мљфтият конфликтта яши. Чыганаклар: «Губернатор Пенза љлкђсеннђн татарларны куа», - дип тђ язып чыкты. Шул гауга дђвам итђ.

Архив новостей
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на сайт: http://e-islam.ru©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.