русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Яңалыклар тасмасы

17.11.2003

Ак яулыклы апабыз.

Ак яулыклы апабыз. Әлмирә ӘдиятуллинаМиллђтебез њзенећ каџарманнарын белергђ тиеш. Бигрђк тђ каџарман шђхеслђр ватаныбызны, миллђтебезне бњтђннђр алдында да књтђрсђ, њз гамђллђре белђн дљньяны сокландырса. Сњзем шундыйларныћ берсе — ак яулыклы, саф књћелле Әлмира Әдиятуллина хакында. Ул — мљселман хатын-кызларыныћ њз конституцион хокукларын даулап, паспорт љчен яулыктан фотога тљшњлђрен талђп итњче кыю, фидакарь апаларыбызныћ берсе.

Бер елдан артык дђвам иткђн бу кљрђштђ, Хак тђгалђгђ шљкер, мљслимђлђр ќићде. Бу ќићњнећ ђџђмияте миллђтебез љчен дђ, Россиядђ џђм дљньяда яшђњче башка халыклар љчен дђ зур: мљслимђлђр кануннарга таянып, ызгыш-талашсыз, цивилизацияле, тыныч юл белђн максатка ирешеп булганны исбатлап књрсђтте. Бу — барлык мљселманнар љчен Аллаџы тђгалђнећ миџербанлылыгы, кодрђте чиксез булуына тагын бер дђлил. Уйлана белгђннђр љчен тђкъвалыкныћ, Аллаџы тђгалђ кушканнарны ќиренђ ќиткереп њтђњнећ ић гњзђл њрнђге. “Ислам фундаментализмы”, “халыкара терроризм” дигђн тљшенчђлђр кара кљчлђрнећ куркыныч коралына ђверелгђн вакытта динебезнећ хак булуын, аныћ кануннары начарлыкка љндђмђвен дђ бар ќиџанга књрсђтте ак яулыклы апалар. Аларны бар дљнья књзђтте: кайберђњлђр сынап, хата ясауларына љметлђнеп, ђ књплђр аларга чын књћелдђн телђктђшлек белдереп. Алар сынатмады, џђм миллђтебез бу ак яулыклы туташ-ханымнарына, апа-ђбилђренђ рђхмђтле булырга тиеш.

Ђлмира ападай, вакыйгаларныћ њзђгендђ кайнаган хатын-кызлар шактый иде. Ђлмира апа — кампанияне оештыручыларныћ берсе, рухи, фикри, гамђли яктан кљч биреп торучы џђм ару-талуны белмђс лидер. Чыннан да, Ђлмира апа мђктђпнећ беренче сыйныфында укый башлаганнан алып, олыгайган кљнендђ “Мљхђммђдия” мђдрђсђсен тђмамлаганчы староста булган, њз артыннан башкаларны ђйдђгђн. Бу кљннђрдђ ул 65 яшен билгелђп њтте. Аны олуг юбилее белђн ихластан котлыйбыз!

Ак яулыклы апабыз. Әлмирә Әдиятуллина

Ђлмира Лотфулла кызы Ђдиятуллина Башкортстанныћ Илеш районы Сђеткол авылында 1938 елда туган. Урта мђктђпне тђмамлаганнан соћ, Казанга килеп, башта йљк бушатучы булып эшлђгђн. Казан дђњлђт университетыныћ журналистика факультетында ић беренче чыгарылыш студентлары арасында ул да булган. “Совет мђктђбе”, “Азат хатын” журналларында эшлђгђн. “Азат хатын” “Сљембикђ” булып њзгђргђч тђ берничђ ел хезмђт куя ђле анда Ђлмира апа.

Ђлмира апа, 1993 елда беренче тапкыр хаќга барып кайтканнан соћ гына яши башладым, дип саный. Димђк, аныћ чын тормыш белђн яши башлавына ун ел тулган икђн инде. Ђйе, ислам диненђ килгђн кешенећ дљньяга карашлары да, калебе дђ, максатлары да њзгђрђ. Ђлмира апа гомерен, журналистикада њткђн иќатын заяга узган дип санамый, ђлбђттђ. Киресенчђ, халкы алдында намусы ак аныћ. Ђмма чын иќтиџад, чын иќат, чын гамђл — бары тик Хак тђгалђ ризалыгы љчен генђ. Мђгълњм кампания чорында ул, књп кенђ фикердђшлђре кебек њк, тљннђрен тђхђќќњд, хаќђт намазлары, сђќдђдђ њткђргђн. “Бер генђ ялгыш сњз, бер ялгыш фикер ычкына књрмђсен дип, Раббыбызга ялвардым”, — дип хђзер тыныч кына искђ ала инде ул. Рух књтђренкелеге, сабырлык аларны ташламады. Ак яулыклы апаларныћ бердђм булуы да сокландырды. Ул кљннђрдђ хђтта Интернетта яулыклар мђсьђлђсенећ барлык хокукый, кануни якларын яктырткан сђхифђ дђ барлыкка килде. Моныћ белђн шљгыльлђнгђн Казан кызы Зљлфия Фђтхуллина џђм аныћ ире Шамилгђ, башка кешелђргђ рђхмђтле Ђлмира апа. Шулай ук мљслимђлђрне аћлаган, телђк-тђшлек књрсђткђн барлык кешелђргђ, журналистларга да рђхмђтле ул: “Љй телефоным Интернетта књрсђтелгђн булгандыр, ахры — ул тђњлек буена тынып тормады — барысы да бу хакта борчылып чылтыратты”. Татарлар, мљселманнар гына тњгел, башкалар да телђктђшлек књрсђткђн икђн. Кайвакыт рус карчыклары Ђлмира апаны урамда туктатып: “Ни хђллђрегез бар соћ инде? Безнећ диндђ дђ бит хатын-кызларныћ тыйнак булуы хуплана, без дђ чиркђњгђ башыбызны каплаган килеш кенђ керђ алабыз”, — дип, хђлгђ керергђ тырышканнар.

Ђле бу кљннђрдђ генђ мђсьђлђнећ ућай хђл ителгђненђ шљкер итеп, Коръђн ашын уздырган Ђлмира апа. Хђзер аныћ барлык борчу-мђшђкате тђрбия, ђхлак тирђсендђ. Миллђтнећ ђхлагын саклап калу љчен, балаларга яшьтђн њк дљрес тђрбия бирергђ кирђк дип саный ул. Экология проблемалары да, наркомания афђте дђ, ђгђр вакытында кешегђ исламча тђрбия бирелсђ, булмас иде дип саный. Џђм кул кушырып кына утырмый. Балалар арасында ђдђп џђм ђхлак, Коръђн уку буенча “Сљембикђ сећеллђре” конкурсын оештыручы да — Ђлмира апа. “Быел конкурс алтынчы тапкыр њткђрелде. Ђ љч ел элек аны хђтта “Сљембикђ сећеллђре џђм энелђре” дип кићђйтергђ туры килде,— ди ул. Аныћ мљселман хатын-кызларыныћ “Мљслимђ” ќђмгыятен оештыруын џђм ќитђкчелек итњен, шул ук исемдђ газета чыгаруын да белђбез.

Ђлмира Ђдиятуллинаныћ энергиясе тљкђнмђсен, Ходай тђгалђ аћа килђчђктђ дђ нык сђламђтлек, башлаган эшлђрен дђвам итђргђ ярдђм бирсен.

Рузия Сафиуллина
«Татар иле»

Архив новостей
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на сайт: http://e-islam.ru©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.