русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 229 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

05.05.2008 Бљгелмђдђ мђчетлђр каршындагы якшђмбе мђктђплђре укучылары љчен чыгарылыш кичђсе њткђрелде
Кичђ Бљгелмђдђ якшђмбе мђктђплђрендђ укучылар љчен ел саен уздырылучы тантаналы чара – чыгарылыш кичђсе оештырылды. Быел якшђмбе курсларын 50 бала тђмамлый џђм аларныћ џђркайсы да ТР Диния нђзарђтенећ Бљгелмђ мљхтђсибђтеннђн истђлекле бњлђклђр алды.


05.05.2008 ТР Диния нђзарђте шефлыгындагы “Азу” кафесында ветераннарны тђбриклђњ булачак
7 майда Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ “Азу” татар ашлары кафесында Бљек Ватан сугышы ветераннарын тђбриклђњ тантанасы њткђрелђ. Сугыш каџарманнары хљрмђтенђ биредђ тантаналы хђйрия ашы оештырырга ќыеналар. Ветераннарга тђбриклђњлђр,


03.05.2008 Чистайда бишенче мђчет салыначак
Чистайда мђчет салыначак урынга таш кую тантанасы булды. Ђлеге чарада Татарстан Диния нђзарђте вђкиллђре, муниципаль район џђм шђџђр ќитђкчелеге, район имамнары џђм кунаклар катнашты. Ђлеге мђчетне кирпечтђн џђм тулысынча иганђчелђр ярдђме белђн тљзергђ


03.05.2008 Мђдрђсђ студентлары умартачылык белгечлеге буенча практика њтђ
Ислам кабул ителњнећ 1000 еллыгы исемендђге Казан югары мљселман мђдрђсђсе шђкертлђренећ  май башыннан умартачылык белгечлеге буенча еллык практикалары башланды. Љченче курста укучы 9 студент Югары Ослан районыныћ Никольское авылындагы умарталыкта


03.05.2008 Ислам мђдђниятын, фђне џђм мђгарифен яклау Фонды башкарма директоры Татарстан Диния нђзарђтендђ булды
Казанга ике кљнлек сђфђре вакытында,  Ислам мђдђниятын, фђне џђм мђгарифен яклау Фонды башкарма директоры Н.И.Тупицын Татарстан Диния нђзарђтендђ дђ булды. Республика мљселманнары Диния нђзарђте Аппараты  белђн очрашу барышында, ђлеге фонд


30.04.2008 ТР Мљселманнары Диния нђзарђтенећ хђйрия идарђсе чираттагы акциягђ ђзерлђнђ
3 майда Казанныћ биш гыйбадатханђсендђ -  “Хљзђйфђ”, “Казан нуры”, “Рамазан”, “Ђнилђр” џђм “Сљлђйман” мђчетлђрендђ, ђлеге мђхђллђлђрдђ исђптђ торган азкеремле кешелђр љчен хђйрия ашлары уздырылачак. Татарстан Диния нђзарђтенђ караган “Азу” кафесында


Всего записей 229 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.