русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Всего записей 229 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

27.06.2008 Мљселман яшьлђре арасында социологик тикшеренњлђр њткђрелђ
  26.06.2008-->Мљселман яшьлђренећ иќтимагый тормышка керткђн љлеше арта бара. Бу књренеш фђнни яктан љйрђнњне сорый, - дип белдерде ТР Фђннђр академиясе Тарих институтыныћ Ислам белеме бњлеге белгече Роза Нуруллина Татарстанныћ Спасс районында


27.06.2008 РИУда килђсе елдан журналистика џђм икътисади белгечлеклђр бњлеге ачылачак
Россия ислам университетында килђсе елдан журналистика џђм дљнья икътисади белгечлеклђре бњлеген ачарга ниятлилђр. Шђкертлђр дљньяви белем белђн беррђттђн, дини гыйлем дђ алачак.  Мљселман яшьлђренећ икенче фестивалендђ кысаларында узган “Идел


17.06.2008 Татарстанда II Мљселман яшьлђре фестивале уздырыла
23 июньдђ Кол Шђриф мђчетендђ II Мљселман яшьлђре фестиваленећ тантаналы ачылышы була. Бу хакта  “Татмедиа” агентлыгында узган матбугат конференциясендђ ТР Министрлар Кабинеты каршындагы Дин эшлђре советы рђисе Ренат Вђлиуллин, Татарстан мљфтиенећ


10.06.2008 Казанда Ислам њсеш банкыныћ инвестиция конференциясе эшли
 Бњген Казанда Ислам њсеш банкыныћ Халыкара инвестиция конференциясе ачылды. Татарстан башкаласында ђлеге финанс учреждениесенећ инвестиция конференциясен уздыру хакында њткђн елныћ май аенда Ауропа Њсеш џђм реконструкция банкыныћ Казанда узган


29.05.2008 Татарстан мљфтие Казанныћ барлык имамнарын да Аллаџы Тђгалђдђн 2013 ел Универсиадасын уздыруга дђгъва бђйгесендђ Татарстан башкаласыныћ ќићњен сорап дога кылырга чакырды
Бу ќомгада Казан мђчетлђрендђ њтђчђк вђгазьлђрдђ Ислам карашынча спортныћ љстенлеклђре хакында сљйлђргђ ниятлилђр. Ќомга намазыннан соћ мђчетлђргђ килњчелђрнећ барысы да имамнары белђн берлектђ,  Аллаџы Тђгалђдђн  2013 ел Универсиадасын


29.05.2008 “Кичке вђгазьне“ тыћлагыз
ТР мљселманнары Диния нђзарђте сайтыныћ “Медиа” бњлегендђ , “Татар-информ” агентлыгы белђн нђзарђтнећ уникаль проекты булган “Кичке вђгазь” тљшерелгђн биш тапшыру урнаштырылган. Инде барлыгы 12 шундый тапшыру ђзерлђнде џђм якын арада аларныћ барысы да


Всего записей 229 | << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>


©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.