русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

01.03.2009

10 мартта Татарстан Диния нђзарђте Президиумы булачак

10 мартта Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте Президиумы чакырылачак џђм анда республика дини берлеге љчен мљџим булган кайбер мђсьђлђлђр каралачак. Тљп мђсьђлђлђрнећ берсе – ќђмгыятьтђ эскстремистик хђрђкђтлђргђ каршы тору, мондый агымга каршы профилактика эшлђре, яшьлђр арасында секталар џђм џђртљрле радикализм агымнарын булдырмау. Президиумда шулай ук Ђбњ Хђнифђ мђзхђбен популярлаштыру, аеруча яшьлђр арасында дини тђрбия эшлђрен кић ќђелдерњ хакында сњз барыр дип кљтелђ.

Татарстан мљфтие Госман хђзрђт Исхакый барлык мљселман массакњлђм мђгълњмат чараларында, танылган, дђрђќђле хђзрђтлђрнећ экстремизмны профилактикалауга юнђлдерелгђн чыгышларын бастыруга књрсђтмђ бирде инде. Республиканыћ барлык дини уку йортларында Исламда традицион булмаган агымнарга каршы тору хакындагы лекциялђр укылачак.

Президиум утырышыннан соћ Тљркия Президенты Абдулла Гљлнећ Татарстанга рђсми сђфђре вакытында Кол Шђриф мђчетенђ бњлђк ителгђн изге Коръђнне тђкъдир итњ дђ ниятлђнђ. Ђлеге изге китап 16 гасырда Осман империясе чорында тулысынча кулдан язылган Коръђннећ типография нљсхђсе булып тора.

Сњз ућаеннан, ТР ДН Президиумы составына республиканыћ танылган 15 хђзрђте керђ џђм Диния нђзарђте Уставы буенча Президиум  елына 4 мђртђбђ чакырыла.  

Архив новостей
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на сайт: http://e-islam.ru©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.