русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

03.02.2009

Књрмђњчелђр љчен Казанда уздырылучы махсус курсларга Россиянећ 11 шђџђреннђн инвалидлар килђчђк

5 февраль кљнне Казанныћ “Сљлђйман” мђчете каршындагы начар књрњчелђр џђм књрњдђн мђхрњм калганнар тернђклђндерњ њзђгендђ чираттагы укулар башлана.  Бу юлы укуларга Казаннан, Татарстанныћ Тњбђн Кама, Алабуга, Бљгелмђ, Арча, районнарыннан, шулай ук Башкортстанныћ Сибай, Дњртљйле, Салават шђџђрлђреннђн џђм Волгоград љлкђсеннђн, Тњбђн Новгородтан, Грозныйдан барлыгы 16 ир-ат килђчђк.
 Бирегђ килњче динкардђшлђребез Луи Брайль системасы буенча Ислам нигезлђрен њзлђштерђ џђм Коръђн укырга љйрђнђчђк.
Моннан тыш, алар компьютерда эшлђргђ дђ, ђйлђнђ-тирђгђ дђ џђм њзлђрен тђэмин итђргђ књнекмђлђр ала. Курсларга йљрњчелђрнећ барысына да мђчет каршындагы тулай торакта яшђњ мљмкинлеге бирелђ, алар кљненђ 4 тапкыр кайнар ризык белђн тђэмин ителђ. Шул ук вакытта динкардђшлђребезнећ юл чыгымнарын да мђчет ќитђкчелеге њз љстенђ ала.  Бу изге гамђллђрнећ  барысы да меценатлар ярдђме белђн тормышка ашырыла.

Архив новостей
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на сайт: http://e-islam.ru©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.