русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

01.02.2009

Ислам њсеше банкы мљселманнарга белем алу љчен процентсыз кредит бирђ

Россия Мљфтилђр шурасыныћ халыкара департаменты, 2009/2010 елларда белем алу љчен, Ислам њсеше банкы тарафыннан процентсыз кредит бирелње турында игълан итђ. Документлар џђм гаризалар быелныћ май аена кадђр кабул ителђ.

Грант программасы кысаларында, Ислам њсеш банкы Россия мљселман-студентлары љчен 16 стипендия тђкъдим итђ. Шул ућайдан яшьлђр Россиядђге яки чит илдђге (Ислам њсеше банкы вђкиллђре иллђренећ берсендђ) белем эсти алачак.
Стипендия аз џђм урта керемле гаилђлђрдђн булган, техник белем алырга, медицина, авыл хуќалыгы, азык-тљлек сђнђгате юнђлешлђре буенча укырга телђгђн сђлђтле егет џђм кызларга исђплђнгђн. Кандидатлар 24 яшьтђн љлкђн булмаска тиеш. Шул ук вакытта яшьлђрнећ аттестатында яхшы билгелђр булуы да шарт.
Гаризалар 129090, Мђскђњ, Выползов переулок. 7, 307 нче кабинет адресы буенча кабул ителђ. Моннан тыш, mo-smr@mail.ru электрон адресына да юлларга мљмкин. Телефоннар: 8(495)6847679 (112), 8(495)6490463.
Татарстанлыларга анкетаныћ электрон вариантын (843) 264-60-38 номерына шалтыратып алырга мљмкин.

Архив новостей
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на сайт: http://e-islam.ru©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.