русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

Ислам темасын кић яктыртучы журналистларныћ “Калђм” республика бђйгесенђ йомгак ясалды

14.11.2008

Башкаланыћ “Азу” татар ашлары  кафе-ресторанында,  II Мљселман матбугат басмалары фестивале кысаларында њткђрелгђн “Калђм” дигђн журналистлар бђйгесенђ йомгак ясалды.

 Быелгы иќади конкурста Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте дипломы белђн “Мљселман журналистикасын њстерњгђ керткђн љлеше љчен” дигђн беренче номинациядђ “Сљембикђ” журналы баш мљхђррире Фирая Бђдретдинова, “Мљселманнар турындагы ић яхшы радиотапшыру” номинациясендђ — “Татарстан — яћа гасыр” радиосыныћ “Хак дин” тапшыруы алып баручысы Дилбђр Фђиз, “Дини булмаган мђгълњмат чараларында Татарстанныћ рухи тормышына багышланган ић яхшы мђкалђ” дигђн янђ бер номинациядђ — Яшел Њзђн шђџђре газетасы хђбђрчесе Ђлфия Зыякаева, шушы ук номинациядђ “Зђй офыклары” газетасы хђбђрчесе Рђсимђ Кашапова, “Дини мђгълњмат чараларында Татарстанныћ рухи тормышына багышланган ић яхшы мђкалђ” номинациясендђ Яшел Њзђн районыныћ “Рассвет” газетасы материаллары, шушы ук номинациядђ Тњбђн Кама районыныћ “Рисалђ” газетасы материаллары, “Татарстанда ић яхшы мљселман гаммђви мђгълњмат чарасы” номинациясендђ Казанда татар џђм рус теллђрендђ нђшер ителњче “Ислам-info” газетасы редакциясе, “Дини булмаган басмаларда Исламга багышланган кушымта” номинациясендђ “Бљгелмђ авазы” газетасыныћ “Сђќдђ” кушымтасы, “Мљселманнар турындагы ић яхшы телевизион сюжет” номинациясендђ Чаллы телевидениесенећ “Кыйбла” тапшыруы, шушы ук номинациядђ “Эфир” телекомпаниясенећ “Город” тапшыруы хђбђрчесе Эльвира Шђрђфиева, “Ић яхшы мљселман интернет мђгълњмат чарасы” номинациясендђ “Интерфакс” агентлыгыныћ Казан филиалы хђбђрчесе Диана Бачурина бњлђклђнде. Ђ менђ бђйгенећ махсус бњлђклђренећ берсе “Татарстан ДТРК”нећ “Иртђнге нур” тапшыруы алып баручысы Рђкыйп Гаффарга џђм Казакъстаннан килгђн “Наш мир” газетасы редакциясе вђкиллђренђ тапшырылды. Казан шђџђре мэриясе “Казан — Россиянећ рухи мђркђзе” дигђн махсус номинациядђ “Шђџри Казан” газетасында дин те