русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

05.09.2008

“Идел-пресс” та ифтар

Журналистлар, сђясђтчелђр, шулай ук китап нђшриятында эшлђњчелђр, уразаныћ 3 нче кљнендђ ифтар ашына ќыелдылар. Ђлеге чара “Идел-Пресс” нђшрият комплексында оештырылды.

Рамазан аенда “Идел-Пресс” та мондый чара беренче генђ тапкыр уздырылмый. Ифтарда катнашкан Татарстан мљфтие Госман хђзрђт Исхакый  билгелђп њткђнчђ, Мљхђммђт пђйгамбђр сњзлђренђ нигезлђнгђндђ, кешелђрнећ шулай књплђп ифтарга ќыелган ќирлђрендђ џђрвакыт бђрђкђт була.

Ай дђвамында Казанда књп кенђ ќирлђрдђ мондый чаралар даими оештырылачак. Мљфтинећ хђйрия эшлђре буенча урынбасары Илдар Баязитов белдергђнчђ, ифтар уздыру Рамазанныћ соћгы 10 кљнендђ аеруча активлаша. Дини кануннар нигезендђ, соћгы ункљнлек -  тђмугъ утыннан котылу чоры. Ђмма моћа ирешњ љчен уразаныћ бар фазыйлђтлђрен дђ њтђњ зарур.  

Архив новостей
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на сайт: http://e-islam.ru©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.