русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

29.08.2008

Рамазан аенда “Бђхетле” кибетлђр челтђрендђ хђйрия акциясе оештырыла

Рамазан аенда башкаланыћ “Бђхетле” супермаркетларында, “Изгелек ќирдђ ятмый” дигђн хђйрия акциясе узачак. “Сезнећ ярдђм аларга дљньяны танырга булышлык итђр” дигђн шигарь астында узачак ђлеге чараныћ тљп максаты — казанлыларны начар књрњчелђргђ џђм књрњ бђхетеннђн мђхрњм булганнарга ярдђм кулы сузарга чакыру, физик мљмкинлеклђре чикле булганнарны игътибардан читтђ калдырмаска љндђњ.
Чараны оештыручылар — “Бђхетле” кибетлђр челтђре џђм Россиядђ балык ризыклары ќитештерњче џђм сатучы ић эре оешмаларныћ берсе — “Санта Бремор” компаниясе.
“Suleiman.ru” сайтыннан алынган мђгълњматларга караганда, нђкъ менђ 1 сентябрьдђн 30 сентябрьгђ кадђр “Бђхетле” кибетлђрендђ “Санта Бремор” оешмасы тарафыннан ќитештерелгђн продукциялђрне сатып алып, џђркем њзеннђн мохтаќларга булышлык књрсђтђ алачак. Акция кысаларында тупланган акча, “Сљлђйман” мђчете каршында эшлђп килњче укыту-тернђклђндењ њзђгенђ компьютерлар алуга юнђлтелђ.

Архив новостей
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на сайт: http://e-islam.ru©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.