русский | татарча |

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте

Мәгълүмат

28.08.2008

Дини тђрбия џђм сабырлык — мљселман-татар гаилђсенећ тљп нигезе

“Тора алмагач, балалар хакына гына ир белђн яшђњ дђ дљрес тњгел инде, рђсми гаилђ корганчы, башта язылышмыйча яшђњ яхшырак” џђм башка шундый књп кенђ фикерлђр ишетергђ була бњгенге яшьлђрдђн. Ђйе, гаилђ мђсьђлђсенђ кагылышлы сораулар, фикерлђр аз яћгырамый. Шул исђптђн, њз тићнђрен таба алмаган егет-кызларныћ саны да аз тњгеллеген билгелђп њтђргђ кирђк.
Бљтендљнья Татар яшьлђренећ III корылтае кысаларында оештырылган секция утырышыныћ берсе, нђкъ менђ татар гаилђсен тљзњ џђм аны бњгенге тормышка яраклаштыру мђсьђлђлђренђ багышланды. ТР мљслимђлђре берлеге ќитђкчесе Наилђ Ќиџаншина белђн Бљтендљнья Татар конгрессы Башкарма комитетыныћ РФ тљбђклђре белђн эшлђњ бњлеге ќитђкчесе Марс Тукаев алып барды. Форум делегатлары белђн бергђ, секция эшендђ дин ђџеллђре, књп балалы ханымнар, психологлар да катнашты.
Татар-мљселман гаилђсенећ нинди булырга, шђригать кушканча гаилђ кору џђм тормыш алып бару ничек булырга тиешлеге хакында, башкаланыћ “
Кол Шђриф” мђчете имамы  Рљстђм Зиннуров, тормыштан тђќрибђлђр китереп, шактый тђфсилле генђ чыгыш ясады. “Кияњгђ чыккан кызына ђти-ђнисе: “Бар, кызым, исђн-сау гына барып урнаш”, - дип ђйтђ торган булса, хђзер исђ — бар, балам, исђн-сау гына барып кайт, дилђр. Моны ђйтњем юкка гына тњгел, чљнки балага ђти дђ, ђни дђ бик кирђк. Ничек кенђ тырышма, ир-атлар — хатын-кызларны, хатын-кызлар исђ — ир-атларны алыштыра алмый. Тормышта, гаилђдђ аларныћ билгеле њз урыннары бар. Шућа књрђ, бездђ яшьлђрне мђктђп яшеннђн њк тормышка ђзерлђњ булырга тиеш. Ягъни мђктђплђрдђ, гђрчђ ул аерым предмет буларак укытылмаса да, аерым сђгатьлђрне нђкъ менђ “гаилђ дђреслђре”нђ багышлау кирђк”, - дигђн тђкъдим белђн чыкты Рљстђм хђзрђт.
Минемчђ, тљп нигез — дини тђрбия џђм без аны алгы планга чыгарырга тиеш. Шул ук вакытта массакњлђм мђгълњмат чаралары, мђдђният учаклары аша да ућай тђрбия алып баруны пропагандаларга кирђк. Чљнки театрларда да ђхлакка туры килми торган ђйберлђр тулып ята.
Эчкечелек — гаилђне тарката торган сђбђплђрнећ берсе. Бу исђ хатын-кызларны да, ир-атларны да читлђп њтми, ул инде татар авылларына њтеп кереп, гаилђлђрне таркату белђн бергђ, миллђтне юк итњдђ њз “эшен башкара”, - ди Р
љстђм Зиннуров. Сыра белђн мавыккан яшьлђрнећ нђселен дђвам итђ алмаячагы, шушы сыекчаны куллану нђтиќђсендђ 18-19 яшьтђн њк кызларныћ бала табу бђхетеннђн мђхрњм калулары турында да ђйтеп узды хђзрђт. “Безгђ књптђн инде њз акылыбызга таянып яшђргђ вакыт. Кљнбатыштан кергђн ямьсез књренешлђр, гадђтлђргђ таянып, шулар нигезендђ яшђргђ омтылу безгђ кыйбла булырга тиеш тњгел”, - дип, секция эшендђ катнашучыларга мљрђќђгать итте дин ђџеле.

Архив новостей
Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на сайт: http://e-islam.ru©Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнарының
  Диния Нәзарәте, 2002
 
Сайт создан в компании
«Экспресс-Интернет», 2002.
Работает под управлением
Express-Web.